Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Veelgestelde vragen over examineren studenten met extra ondersteuningsvraag

Sinds de invoering van ‘passend onderwijs’ krijgt het servicepunt steeds meer vragen over het examineren van studenten met een extra ondersteuningsvraag. Voor zover het kan, nemen we deze vragen op in onze lijst. Omdat de ontwikkelingen nog steeds gaande zijn, zal deze pagina steeds meer gevuld worden zodra de antwoorden echt duidelijkheid bieden en vaststaan.

Examinering van studenten met extra ondersteuningsvraag

> Een school vraagt studenten met een beperking om extra geld voor het aanpassen van studiemateriaal en examens. Mag dit?

Nee. Als een student met een handicap of chronische ziekte om aangepast studiemateriaal of examens vraagt, moet de school op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (artikelen 2 en 6), hieraan gevolg geven. Extra kosten komen voor rekening van de school.

> Zijn er situaties denkbaar waarbij de school toch extra kosten in rekening mag brengen?

Ja. Het ligt anders als de aanpassingen een onevenredige belasting opleveren voor de mbo-school, bijvoorbeeld als door de inzet van extra personeel de kosten onevenredig oplopen. De school kan dan een verzoek om aangepast studiemateriaal of aangepaste examens weigeren.

> In het voortgezet onderwijs mag de directeur de examinering voor iemand met een beperking aanpassen. Wat is hiervoor in het mbo geregeld?

Op grond van de Wet gelijke behandeling (art. 2 en 6) moeten mbo-scholen op grond van handicap of chronische ziekte doeltreffende aanpassingen treffen, tenzij dit een onevenredige belasting is voor de school. Hierbij moeten scholen rekening houden met de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012.

> Welke aanpassingen kan een school doen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag?

Voor de instellingsexamens beslist de examencommissie over eventuele aanpassingen. Algemene regels over aanpassingen moet een school opnemen in de onderwijs- en examenregeling (OER). Het College voor Toetsen en Examens schrijft voor welke aanpassingen een school mag doen bij de centrale examens.

> Mag ik regelgeving die in de centrale examinering wordt gehanteerd ook gebruiken bij instellingsexamens?

Dat mag. Bij centrale examinering zijn sommige aanpassingen echter bindend geregeld. Het kan bij de uitvoering veel communicatieproblemen oplossen om deze regels door te trekken naar instellingsexamens.

> Is een verlenging van examentijd bij een handicap een passende oplossing bij meerdere handicaps?

Afhankelijk van de aard kan dit een passende oplossing zijn. Leidend is echter dat aanpassingen die eerder in het onderwijsproces zijn toegestaan ook doorgevoerd moeten worden bij examinering. De aanpassing moet passend zijn bij de aard van de handicap.

> Waar kan ik informatie vinden over het afnemen van luistervaardigheidsexamens voor dove en/of slechthorende studenten?

In de Special Needs Special vindt u uitgebreide mogelijkheden over de wijze van examineren voor studenten met een beperking. Ook in de handreiking van het servicepunt is hierover informatie opgenomen. Verdere informatie vindt u op examenbladmbo.nl.

> Wanneer moet duidelijk zijn welk aanbod een mbo-school kan doen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag?

Het aanbod aan extra begeleiding en ondersteuning moet ruim voor 1 augustus 2014, de datum van de invoering van passend onderwijs, openbaar zijn. Dat betekent dat dit beleid al duidelijk vastgelegd moet zijn door het formuleren van het ondersteuningsaanbod in ondersteuningsprofielen.

> Waar vind ik informatie hoe ik invulling kan geven aan de ondersteuningsprofielen?

Op www.passendonderwijs.nl staat een handreiking voor het formuleren van de ondersteuningsprofielen. Dit soort informatie wisselen mbo-scholen uit via het Platform Passend Onderwijs MBO. Er zijn ook protocollen voor dyslexie en dyscalculie beschikbaar. Ook heeft Simea een protocol ontwikkeld over hoe u om kunt gaan met dove en slechthorende studenten.

> Mag ik een examenkandidaat met een handicap vrijstelling verlenen voor een deel van het examen, omdat hij een onderdeel niet (goed) kan uitvoeren?

Nee, dat mag niet. Examenkandidaten met een beperking moeten aan de eisen van het kwalificatiedossier voldoen. Wel kan een school de wijze van examinering aan de beperking van de examenkandidaat aanpassen. De inhoud van het examen moet wel hetzelfde zijn.

> Zijn er voorwaarden waaraan aangepaste examinering moet voldoen?

Voorwaarde is dat aanpassingen niet leiden tot verlaging van het niveau van de opleiding en het examen. Zo kan een school er bijvoorbeeld voor zorgen dat een autistische examenkandidaat bij de afname van het examen minder prikkels van buiten ontvangt. Een student met dyslexie kan meer tijd toegewezen krijgen.