Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Veelgestelde vragen herziene kwalificatiedossiers en examinering

Het servicepunt krijgt steeds meer vragen over examineren van de herziene kwalificatiedossiers. Voor zover het mogelijk is, nemen we deze vragen op in onderstaande lijst. Zodra het mogelijk is plaatsen we nieuwe vragen met hun antwoorden. Omdat de ontwikkelingen nog steeds gaande zijn, vullen we deze pagina steeds meer zodra de antwoorden echt vaststaan.

Meer vragen en antwoorden over de herziene kwalificatiedossiers vindt u op de volgende sites:
• Herziening kwalificatiestructuur - Servicepunt IHKS (ga naar site)
• Herziening kwalificatiestructuur - Herziening MBO (ga naar site

Herziene kwalificatiedossiers en examinering

> Examineer ik het basis- en profieldeel van een kwalificatie apart?

Voor diplomering moet iedere kerntaak een examenresultaat krijgen, net als in de huidige wet- en regelgeving. U mag de kerntaken uit het basis- en profieldeel gezamenlijk of apart examineren. Als u maar een oordeel per kerntaak kunt herleiden.

> Hoe examineer ik de basiskerntaak als er aanvullende eisen in zijn opgenomen?

U mag de basiskerntaak gezamenlijk examineren; het moet niet. Als een kerntaak voor meerdere kwalificaties gelijk is, kunt u één examen maken voor deze kwalificaties. Als dit niet zo is en er per kwalificatie aanvullende eisen zijn beschreven bij de kerntaak, dan ontwikkelt u voor deze kerntaak verschillende versies, voor elke kwalificatie één.

> Hoe examineer ik de basiskerntaak die van toepassing is op zeer diverse contexten?

Voor examinering van kerntaken in een brede context kiest u uit (a) één praktijkexamen, dat geschikt is voor alle contexten of (b) per context één praktijkexamen. U kleurt de werkzaamheden van de basiskerntaak dan in vanuit de praktijkcontext van de kwalificatie.

> In de herziene kwalificatiedossiers staan de vakkennis en vaardigheden per kerntaak beschreven. Hoe examineer ik deze?

Vakkennis en vaardigheden kun u geïntegreerd in het praktijkexamen of als apart examen examineren. Die keuze mag uw school zelf maken.

> Er staan geen prestatie-indicatoren meer in de herziene dossiers. Wat zijn nu de beoordelingscriteria?

Werkprocessen kennen geen prestatie-indicatoren meer; zij beschrijven het gewenste gedrag. Het gedrag beschrijft de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die samen nodig zijn voor het uitvoeren van de handelingen om te komen tot het gewenste resultaat.

> Hoe examineer ik een keuzedeel?

Hiervoor gelden dezelfde standaarden als voor het examineren van de kwalificatie. U mag de examinering van de kwalificatie en de keuzedelen integreren, maar u moet de afzonderlijke examenresultaten van de kerntaken van de kwalificatie en de keuzedelen kunnen herleiden. De wijze van examineren legt u vast in het examenplan.

> Hoe ga ik om met de norm van >75% dekking?

U zet bij examinering in op 100% tenzij er omstandigheden zijn die dat bemoeilijken. U beoordeelt daarmee of een student voldoet aan de eisen die het beroep stelt. Dat is het uitgangspunt. De 75%-norm is niet een middel dat u inzet om te ontkomen aan een deel van de examinering. Het is een ‘escape’ als het niet lukt om alle werkprocessen ‘passend’ te examineren. De examencommissie verantwoordt haar keuze. In dat geval laat u zien wat u doet (comply) en legt u dat uit (explain).

> Hoe ga ik om met het examineren van dossiers waarin het basisdeel uitzonderingen kent, omdat ze voor meerdere niveaus gelden?

U mag de basiskerntaak gezamenlijk examineren; het moet niet. Als een kerntaak voor meerdere kwalificaties gelijk is, kunt u één examen maken voor deze kwalificaties. Als dit niet zo is en er per kwalificatie aanvullende eisen zijn beschreven bij de kerntaak, dan ontwikkelt u voor deze kerntaak verschillende versies, voor elke kwalificatie één.

> Hoe examineert u de essentie van het beroep als dat is wat het bedrijfsleven wil?

De examencommissie is verantwoordelijk voor de examenkwaliteit. Het is een samenspel tussen de eisen van het kwalificatiedossier, de visie van de school en de rol van het bedrijfsleven daarin. Als het bedrijf alleen ‘de essentie’ examineert bepaalt de examencommissie of dat voldoende is. Is dat niet het geval, zoekt uw school naar aanvullende examenvormen zoals simulatie. Het gaat om de juiste examenmix. 

> Als een student in het eerste jaar een keuzedeel afsluit, moet dat dan apart geëxamineerd worden?

Een keuzedeel moet u apart examineren. Het is geen onderdeel van een kwalificatie en wordt – als het behaald wordt – apart vermeld op het diploma van de student. Behaalt de student het keuzedeel niet? Dan komt het resultaat op de resultatenlijst. Er moet dus een apart examen worden afgenomen.