Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Examencommissies

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. Zij is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is.

Wetswijziging examencommissies mbo

Om de examenkwaliteit in het mbo te vergroten, zijn via een wetswijziging de eisen aan examencommissies in het mbo aangescherpt. Op het gebied van taken en bevoegdheden. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie. Zo geldt de wettelijke eis dat minstens één extern lid, één lid namens de beroepspraktijk en één mbo-docent zitting hebben in de examencommissie. Managers mogen lid worden van de examencommissie. Voorwaarde is wel dat scholen daarbij regels vaststellen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Leden van het college van bestuur mogen geen lid worden van de examencommissie.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de instelling, benoeming en samenstelling van een examencommissie. Daarom zijn in de wetswijziging ook voorschriften opgenomen die gericht zijn op de taken van dit bevoegd gezag. Alle examencommissie moeten per augustus 2017 voldoen aan de nieuwe wet. Zie WEB: Artikel 7.4.5.

Meer weten:
- Publicatie 'De examencommissie: onafhankelijk en deskundig'
- Samenvatting: 'De examencommissie: onafhankelijk en deskundig'
- Webinar ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ terugkijken

 

Toolkit kwaliteitsborging examencommissies

Kwaliteitsborging door examencommissies; wat houdt dat nu precies in? En waarom is het zo belangrijk? Het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging is dat niemand twijfelt aan de kwaliteit van examinering. De examencommissie speelt daarbij, samen met het opleidingsteam een essentiële rol. Samen weten zij de risico's tot een minimum te beperken, hebben zij goed zicht op de kwaliteit van exameninstrumenten, afname en beoordeling en wordt er tijdig bijgestuurd als dat nodig of wenselijk is. Om examencommissies bij de belangrijke taak van kwaliteitsborging te ondersteunen is een toolkit in opdracht van het Servicepunt examinering mbo door IVA Onderwijs ontwikkeld. Lees meer>

Onderzoek 'De kracht van de examencommissie'

De kracht van de examencommissie wordt bepaald door de mate waarin zij gelegitimeerd is, kwaliteitsbewust is en onafhankelijk is gepositioneerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat IVA Onderwijs in opdracht van de MBO Raad heeft uitgevoerd.

Conclusies: gelegitimeerd, kwaliteitsbewust en georganiseerd onafhankelijk
Het onderzoek noemt drie succesfactoren:

  1. Een examencommissie is gelegitimeerd als het lijnmanagement en het college van bestuur de rol en positie van de examencommissie erkennen en gunnen. Daarnaast zijn de kracht en het gezag van de examencommissie sterk afhankelijk van de vaardigheden en deskundigheid van de personen die in deze commissie zitten.
  2. Daarnaast moet de hele organisatie kwaliteitsbewust zijn. Het gaat hier onder meer om urgentiegevoel, het ervaren belang dat het goed gebeurt en de examendossiers op orde brengen. Hierbij is het essentieel dat de examencommissie ook goed gefaciliteerd wordt.
  3. De derde kritische succesfactor voor een examencommissie is georganiseerde onafhankelijkheid. Wat houdt dit in? Examencommissieleden moeten een onafhankelijke positie in kunnen nemen, zij hebben een kritische blik en zijn integer. Dit betekent echter niet dat het lijnmanagement niet in de examencommissie zitting kan hebben. De onderzoekers benadrukken dat een school onafhankelijkheid ook op andere manieren kan organiseren. Bijvoorbeeld door goede interne checks and balances.

In het onderzoeksverslag en in de uitwerking van zes casestudies benoemt IVA Onderwijs concrete voorbeelden hoe examencommissies de drie succesfactoren zelf vorm kunnen geven.

Bijlagen
Samenvatting van onderzoek ‘De kracht van de examencommissie’ (download pdf toon HTML-versie van het document)
Onderzoeksrapport ‘De kracht van de examencommissie’ (download pdf toon HTML-versie van het document)