Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Procesarchitectuur Examinering

De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen
die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. De PE helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te kijken.

De PE bestaat uit zes procesgebieden met ieder een eigen, herkenbare kleur. Ieder procesgebied bevat onderliggende
processtappen. Bij het realiseren van een goede examenkwaliteit is het uitvoeren (do) wellicht de kern, maar er is pas sprake van borging als er ook een goede planfase (plan), een degelijke evaluatie (check) en adequate bijstelling (act) zijn. Deze fasen (de zogeheten pdca-cyclus) zijn aan de PE toegevoegd en uitgewerkt in de 'grijze vlakken'.

Algemene digitale procesarchitectuur

Voor de Procesarchitectuur Examinering is een aparte algemene website: kwaliteitsborging.examineringmbo.nl
Hier vindt u de meest recente en digitale PE en concrete hulpmiddelen om met kwaliteitsborging aan de slag te gaan. U vindt hier voorbeelden, checklists, handreikingen en stappenplannen en achtergronden over examinering in het mbo. Alle documenten zijn in WORD, zodat u de documenten zelf kan aanpassen aan de wensen en eisen van uw school.

Schooleigen digitale procesarchitectuur

U kunt ook een schooleigen website voor uw mbo-school aanvragen bij het Servicepunt examinering mbo. In de schooleigen website kan de school beschrijven op welke manier de eigen examenorganisatie in elkaar zit, hoe de examenprocessen moeten verlopen en op welke manier de kwaliteit geborgd is. In de schooleigen PE kunnen in een afgeschermde omgeving schooleigen documenten gestructureerd worden ontsloten en actueel gehouden. De school kan daarvoor gebruik maken van de ontwikkelde servicedocumenten en/of eigen documenten en links toevoegen.

De mbo-school is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de eigen servicedocumenten en beheert die ook zelf. Met regelmaat vindt afstemming plaats met het Servicepunt examinering over aanpassingen en verbeteringen van de schooleigen omgeving. Iedere gebruiker zorgt om die reden voor een (centrale) beheerder die evt. wijzigingen kan opnemen en communiceert daarover desgewenst met de eigen gebruikers.

Een schooleigen omgeving is te benaderen via de site van de eigen school en kunt u aanvragen bij het Servicepunt examinering mbo (examineringmbo@mbodiensten.nl). Iedere mbo-instelling kan één schooleigen omgeving aanvragen.

Ga naar de algemene website (incl Procesarchitectuur Examinering)