Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Wetsvoorstel keuzedelen
17 juni 2015

De Tweede Kamer heeft de aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd.

Consequenties
De Kamer ging daarbij akkoord met meer keuzevrijheid voor de student en met keuzedelen vanaf 1 augustus 2018 onder de slaag-/zakregeling plaatsen. Vanaf cohort 2018-2019 telt het behaalde resultaat van een keuzedeel mee in deze regeling. Tot slot stemde zij in met het voorstel beperkt ruimte te bieden aan scholen om gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze naar eigen inzicht in te vullen.
Over de consequenties voor de keuzedelen zelf, de voorwaarden voor de beroepspraktijkvorming en de verantwoording leest u meer op de website van het Servicepunt IHKS: www.ihks.nl.

Tijdpad examinering keuzedelen
Examinering van de keuzedelen is verplicht, maar het behaalde resultaat weegt nog niet mee bij het al dan niet behalen van het diploma. Ook heeft het geen invloed op de slagingspercentages van mbo-scholen en daarmee op de bekostiging. Vanaf 1 augustus 2016 krijgen studenten, docenten en scholen ruimte en tijd om ervaring op te doen met de vormgeving en toetsing van de keuzedelen. Vanaf het studiejaar 2018–2019 gaat het behaalde resultaat voor een keuzedeel meetellen in de slaag-/zakregeling en dus meewegen in het behalen van het mbo-diploma.

Lees het hele bericht over het wetsvoorstel op de site van de MBO Raad.

Meer informatie
Over de consequenties voor keuzedelen: Servicepunt IHKS: 0348 - 75 35 99 of info@ihks.nl
Over de consequenties voor examinering: Servicepunt examinering mbo en Servicepunt IHKS