Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Voortgang wetswijziging examencommissies mbo
10 november 2015

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. Zij is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Om de examenkwaliteit in het mbo te vergroten, wil minister Bussemaker van OCW via een wetswijziging de eisen aan examencommissies in het mbo aanscherpen.

Proces
De ministerraad heeft er vrijdag 30 oktober mee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar als deze naar de Tweede Kamer gaan. Dit is waarschijnlijk medio maart 2016. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel begin 2017 tot wet verheven en treedt het op een zodanige datum in werking dat scholen voldoende tijd hebben om aan de aangescherpte eisen voor examencommissies te voldoen.

Nadere eisen aan samenstelling examencommissie
De voorgenomen wetswijziging scherpt de taken en bevoegdheden van de examencommissies in het mbo aan en benoemt een aantal nieuwe taken. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie. Zo geldt straks de wettelijke eis dat minstens één extern lid en één mbo-docent zitting hebben in de examencommissie. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de instelling, benoeming en samenstelling van een examencommissie. Daarom zijn in de voorgenomen wetswijziging ook voorschriften opgenomen die gericht zijn op de taken van dit bevoegd gezag.

De MBO Raad en mbo-scholen hebben tijdens de internetconsultatie in de zomer gereageerd op het concept-wetsvoorstel. Het ministerie heeft de op- en aanmerkingen vanuit de sector ter harte genomen. Zo schreef het oorspronkelijke wetsvoorstel voor dat personen die financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de mbo-school niet benoemd mogen worden tot lid van de examencommissie. Het aangepaste wetsvoorstel biedt nu ruimte voor managers om lid te worden van de examencommissie. Voorwaarde is wel dat daarbij regels worden vastgesteld ter voorkoming van belangenverstrengeling. Leden van het college van bestuur mogen nog steeds geen lid worden van de examencommissie.

Examenagenda mbo 2015-2020
Op 1 oktober is de Examenagenda mbo 2015-2020 ondertekend. Daarin hebben de mbo-scholen, MBO Raad, NRTO en OCW afspraken gemaakt over hoe zij de kwaliteit van examinering zo snel mogelijk en afdoende verbeteren. De voorgenomen wetswijziging over examencommissies is hiervan een onderdeel. Het is met name aan de mbo-scholen zelf om de aangegeven ambities uit de examenagenda te realiseren. Daarbij wachten de scholen niet tot de betreffende wetswijziging definitief van kracht is, maar nemen zij nu al afspraken en activiteiten ter hand.