Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Voorstel wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs naar Kamer: aanscherping eisen examencommissies mbo
18 februari 2016

De minister van OCW heeft de Tweede Kamer in een voorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de aanscherping van de eisen voor examencommissies in het mbo gestuurd. De voorgenomen wetswijziging is onderdeel van de afspraken die de MBO Raad, OCW en NRTO hebben gemaakt in de Examenagenda mbo 2015-2020.

Belangrijkste wijzigingen

  • Bij wet wordt een aantal taken en bevoegdheden aan de examencommissie toegekend, waaronder het borgen van de kwaliteit van examinering en instellingsexamens, het verlenen van vrijstellingen en het jaarlijks opstellen van een verslag van werkzaamheden.
  • Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie: minstens één extern lid en één mbo-docent moeten zitting hebben.
  • Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de instelling, benoeming en samenstelling van een examencommissie. Daarom zijn in de voorgenomen wetswijziging voorschriften opgenomen die gericht zijn op de taken van dit bevoegd gezag.

Reactie MBO Raad
De MBO Raad heeft gereageerd op het voorgenomen wetsvoorstel, waarna het wetsartikel over eisen van de samenstelling van de examencommissie is aangepast. Het artikel biedt nu ruimte voor (team)managers om lid te blijven van de examencommissie. Voorwaarde is wel dat daarbij regels worden vastgesteld ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Het wetsartikel doet hiermee recht aan de verworvenheden binnen het mbo, waarbij managers juist sámen met docenten zichtbaar hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van examinering. ‘De kracht van de examencommissie’, uitgebreid onderzoek door IVA Onderwijs - heeft aangetoond dat managers een positieve bijdrage leveren, onder meer doordat zij in staat zijn om middelen in te zetten, te faciliteren en te sturen. Ook de Inspectie geeft in een open formulering aan: “Om het onafhankelijke karakter en de professionaliteit van de examencommissie beter te kunnen borgen, is een heldere organisatorische inbedding in de onderwijsorganisatie nodig”. Dit wordt gerealiseerd door goede interne ‘checks and balances’, door het creëren van transparantie, systematisch evalueren en een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Examenagenda mbo 2015-2020
Op 1 oktober 2015 heeft de MBO Raad namens de scholen, NRTO en OCW de Examenagenda mbo 2015-2020 ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over hoe de scholen de kwaliteit van examinering zo snel mogelijk en afdoende verbeteren. Het is met name aan de mbo-scholen zelf om de aangegeven ambities uit de examenagenda te realiseren. Daarbij wachten de scholen niet tot de betreffende wetswijziging definitief van kracht is, maar nemen zij nu al afspraken en activiteiten ter hand.