Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Uitstel rekentoets mbo: doorlopende leerlijn mbo-hbo onder druk
6 oktober 2015

Lees hieronder de reactie van de MBO Raad over het uitstel van de rekentoets.

De MBO Raad heeft kennis genomen van de brief van de bewindspersonen aan de Tweede Kamer over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. In deze brief kondigen zij aan dat rekenen pas vanaf schooljaar 2020-2021 in het mbo meetelt voor diplomering. Dat heeft gevolgen voor mbo-studenten op niveau 4 die door willen naar het hbo. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “Zij moeten gaan voldoen aan bepaalde rekeneisen voor het hbo. Daarvoor gaan we oplossingen zoeken met het hbo.”

In de brief erkennen de bewindspersonen dat het mbo sterk afhankelijk is van het toeleverend onderwijs. “Onderwijsteams hebben in het mbo de afgelopen jaren keihard gewerkt aan de implementatie van rekenen. Het is een belangrijk thema in de kwaliteitsplannen van de scholen. Maar we hebben er ook altijd op gewezen dat het voor jongeren die onvoldoende rekenonderwijs hebben gehad moeilijk wordt binnen enkele jaren het gewenste niveau te halen,” aldus Jan van Zijl.

Doorstroom mbo-hbo
Zorgen maakt de MBO Raad zich over de doorstroom van het mbo naar het hbo. Waar de doorlopende leerlijn van vo naar mbo nu centraal wordt gezet, komt de doorstroom mbo-hbo extra onder druk te staan. Jan van Zijl: “In de brief van de bewindspersonen staat dat studenten die naar een rekenzware opleiding in het hbo willen wél minimaal een 5 moeten halen. Voor deze groep studenten worden dus nu nadere eisen gesteld.”
De MBO Raad gaat de komende weken in gesprek met de Vereniging Hogescholen om goede afspraken te maken voor deze groep mbo-studenten.

Voorstander
De MBO Raad blijft voorstander van invoering van rekenen in het hele onderwijs. Jan van Zijl: “Goed rekenonderwijs biedt jongeren handvatten om zich te kunnen handhaven in de samenleving en binnen hun beroep. De MBO Raad blijft dan ook voorstander van goed rekenonderwijs in het gehele onderwijs, het mbo niet uitgezonderd. Het zou zonde zijn om deze ambitie los te laten, gegeven alle inspanningen die al geleverd zijn.”

De MBO Raad verwacht op korte termijn een debat in de Tweede Kamer over de brief van de bewindspersonen. In voorbereiding daarop reageert de MBO Raad inhoudelijk op de brief.

Bijlage
Kamerbrief over stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen (bekijk documenten)