Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Uitkomsten van onderzoek naar succesfactoren voor examencommissies
14 april 2015

De kracht van de examencommissie wordt bepaald door de mate waarin zij gelegitimeerd is, kwaliteitsbewust is en onafhankelijk is gepositioneerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat IVA Onderwijs in opdracht van de MBO Raad heeft uitgevoerd.

Wat maakt een examencommissie succesvol? Om deze vraag te beantwoorden heeft het onderzoeksbureau casestudies uitgevoerd bij zes roc’s waarbij medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie zijn bevraagd. Daarnaast heeft IVA Onderwijs de uitkomsten geverifieerd tijdens een conferentie van het Servicepunt examinering mbo op 6 maart.

Conclusies: gelegitimeerd, kwaliteitsbewust en georganiseerd onafhankelijk
Het onderzoek noemt drie succesfactoren:

  1. Een examencommissie is gelegitimeerd als het lijnmanagement en het college van bestuur de rol en positie van de examencommissie erkennen en gunnen. Daarnaast zijn de kracht en het gezag van de examencommissie sterk afhankelijk van de vaardigheden en deskundigheid van de personen die in deze commissie zitten.
  2. Daarnaast moet de hele organisatie kwaliteitsbewust zijn. Het gaat hier onder meer om urgentiegevoel, het ervaren belang dat het goed gebeurt en de examendossiers op orde brengen. Hierbij is het essentieel dat de examencommissie ook goed gefaciliteerd wordt.
  3. De derde kritische succesfactor voor een examencommissie is georganiseerde onafhankelijkheid. Wat houdt dit in? Examencommissieleden moeten een onafhankelijke positie in kunnen nemen, zij hebben een kritische blik en zijn integer. Dit betekent echter niet dat het lijnmanagement niet in de examencommissie zitting kan hebben. De onderzoekers benadrukken dat een school onafhankelijkheid ook op andere manieren kan organiseren. Bijvoorbeeld door goede interne checks and balances.

In het onderzoeksverslag en in de uitwerking van de zes casestudies benoemt IVA Onderwijs concrete voorbeelden hoe examencommissies de drie succesfactoren zelf vorm kunnen geven.

Succesfactoren herkenbaar
De MBO Raad en het Servicepunt examinering mbo kunnen zich goed vinden in de resultaten van het onderzoek. De kritische succesfactoren zijn zeer herkenbaar voor scholen. Bovendien geeft het onderzoek scholen concrete handvatten om examencommissies verder te verbeteren. Het onderzoek biedt het servicepunt aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten. Houd hiervoor deze website in de gaten.

Samenvatting van onderzoek ‘De kracht van de examencommissie’ (download pdf toon HTML-versie van het document)
Onderzoeksrapport ‘De kracht van de examencommissie’ (download pdf toon HTML-versie van het document)