Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Uitkomsten enquête BET’s en SET
17 september 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft vanaf april 2013 in een enquête gepeild op welke wijze de BET’s voorzien in een behoefte van de mbo-scholen. 87 van de ongeveer 120 benaderde personen hebben gereageerd. In de afgelopen periode zijn de resultaten van de enquête verwerkt in de nieuw vormgegeven versies van de BET’s en de SET.

Een klein overzicht van de bevindingen van de gebruikers van de eerste versie:

  • De meeste invullers van de enquête zijn beleidsmedewerker of lid van de examencommissie van een mbo-school. Veel respondenten vervullen meerdere rollen in het examineringsproces.
  • Ruim 60% geeft aan dat ze gebruik willen maken van de BET’s en de SET, 36% weet het nog niet zeker.
  • Over de wijze waarop men op mbo-scholen de serviceproducten wil inzetten, is men vrij duidelijk: driekwart van de geënquêteerden gebruikt de BET’s als checklist, bijna de helft gebruikt ze daarnaast ook nog als hulpmiddel of communicatiemiddel.
  • Overigens herkent 96% de inhoud van de BET’s en de SET: er zijn wat dat betreft weinig mensen verrast over de inhoud van de documenten.
  • Natuurlijk is er ook gevraagd wat de meerwaarde is van de BET’s. Daarover is men vrij duidelijk: 88% van de respondenten ziet de BET’s en SET als een uitstekend middel om de examenkwaliteit te verbeteren.