Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Slaag-/zakregeling rekenen bekend
30 juni 2015

Minister Bussemaker heeft de voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat de overgangsregeling voor de slaag-/zakregeling voor het rekenexamen er op de volgende manier gaat uitzien:

  • Ook in de overgangsperiode werken scholen met cijfers in plaats van met vaardigheidsscores. Zij hoeven hun systemen daardoor niet aan te passen.
  • Het eerste jaar dat het rekenexamen meetelt, moet een student voor het rekenexamen afgerond ten minste een 5 behalen (dus een 4,5 en hoger).
  • Als in het eerste jaar dat het rekenexamen meetelt, het meetellen van het rekenexamen tot gevolg heeft dat vijf procentpunten extra studenten geen diploma halen, treedt een vangnet in werking. De extra gezakten worden berekend per mbo-niveau, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het rekenexamen en het ER-examen. Wanneer het vangnet in werking treedt, mag een student het rekenexamen het eerste jaar behalen met afgerond ten minste een 4. Het jaar daarop geldt afgerond minimaal een 5.
  • Het tweede jaar – of in geval van het vangnet het derde jaar – dat het rekenexamen meetelt, wordt het rekenexamen weer onderdeel van de huidige uitslagbepaling. Dit betekent dat een student voor een van de onderdelen Nederlandse taal, rekenen (en eventueel Engels) ten minste een 5 mag behalen en voor het andere onderdeel (of onderdelen) ten minste een 6.

Op de website van steunpunt taal en rekenen vindt u een servicedocument met een verdere toelichting op de voortgangsrapportage rekenen en de slaag-/zakregeling die daaruit voortkomt.

Het ministerie van OCW raadt mbo-scholen aan om van deze lijn uit te gaan bij de informatie aan de studenten. De wijzigingen die in de brief van de minister zijn opgenomen, worden zo spoedig mogelijk verwerkt in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en gaan gelden met ingang van 1 september 2015.