Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Servicepunt inventariseert beveiliging examens mbo
25 februari 2014

Recent is bij het ROC van Amsterdam examenfraude geconstateerd. In diverse media is de suggestie gewekt dat de fraude is ontstaan door onvoldoende beveiliging van de examens. Nog lopend onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is. Voor het Servicepunt examinering mbo is de geconstateerde fraude aanleiding geweest om haar contactpersonen examinering in de scholen te bevragen op dit onderwerp. Ruim 25 contactpersonen hebben gereageerd op een korte vragenlijst die het servicepunt via e-mail had verstuurd. De belangrijke conclusies treft u hieronder aan.

Theorie-examens
Allereerst is het goed te weten over welke type examens het gaat, als we spreken over de beveiliging van examens. Een examen bestaat meestal uit een examenmix: een combinatie van meerdere examens, zoals proeven van bekwaamheid, praktijkexamens en theorie-examens. Voor praktijkexamens waarbij het gedrag van de student wordt beoordeeld, is geheimhouding niet aan de orde. Deze examens zijn juist openbaar, zodat studenten zich goed kunnen voorbereiden. Wanneer we spreken over het beveiligen van examens, gaat het dus specifiek over theorie-examens.

Achter slot en grendel
Bij alle scholen liggen de meeste theorie-examens achter slot en grendel. Deze zijn veelal digitaal beveiligd en slechts toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde medewerkers. Daarnaast hebben scholen in het handboek examinering en de daarbij behorende protocollen en werkinstructies beschreven hoe zij omgaan met de beveiliging van examens en examenfraude. Veel scholen streven naar een zo expliciet mogelijke beschrijving van deze procedures. Hetzelfde geldt voor de controle op de procedures en protocollen (‘kwaliteitsborging’).

Ondersteuning Servicepunt examinering mbo
Bij de borging van de kwaliteit van de examinering maken de meeste scholen gebruik van de Procesarchitectuur Examinering en de pdca-cyclus voor examinering in het mbo. Het servicepunt kijkt de komende maanden, in samenwerking met de scholen, op welke punten zij de (servicedocumenten in de) procesarchitectuur kan aanvullen met extra informatie over de beveiliging van examens. Hiermee biedt het servicepunt de scholen concrete handvatten om hun protocollen en afspraken aan te scherpen en meer te standaardiseren.

Goede uitvoering: een taak van iedereen
Onderwijs en examineren is en blijft echter mensenwerk. Uiteraard zijn heldere protocollen en afspraken voorwaardelijk voor een goed en veilig examenproces. Daarnaast is het essentieel dat dat alle betrokkenen, van constructeur tot docent, van vaststeller tot beoordelaar, zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in het borgen van een veilig examenproces. Het Servicepunt examinering mbo zet zich daarom ook in voor de (verdere) professionalisering van examenfunctionarissen. Dit doet zij door het aanbieden van (gratis) workshops en conferenties. Ook kunnen scholen een schooleigen omgeving van de Procesarchitectuur Examinering inrichten om zo de examenprocessen binnen hun school vast te leggen en de kwaliteit van examinering beter te borgen.

Meer informatie
Servicepunt examinering mbo: examineringmbo@mbodiensten.nl