Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk?’
26 mei 2014

Het Servicepunt examinering organiseerde op 1 april een derde leg-uit-bijeenkomst. De titel van deze bijeenkomst was: ‘Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk?’. Centraal stonden vragen als: in hoeverre mogen mbo-scholen zelf bepalen welke afspraken en procedures zij vastleggen en waar zij dat doen? En hoe zorgen scholen er vervolgens voor dat deze examenprocessen en -afspraken ook bekend zijn bij alle betrokkenen en dat zij deze afspraken aantoonbaar naleven? Van deze bijeenkomst heeft het servicepunt een publicatie gemaakt met daarin relevante wet- en regelgeving en een weergave van de bijeenkomst.

Om hier meer inzicht in te krijgen zijn de aanwezigen in gesprek gegaan met zowel elkaar als met Siep Jurna (ministerie van OCW, directie MBO) en Wim Kooijman (Inspectie van het Onderwijs, inspecteur mbo). Input voor het gesprek waren de vragen en praktijkvoorbeelden waar medewerkers van de mbo-scholen op de werkvloer tegenaanlopen.

Voor de officiële contactpersonen examinering van de mbo-scholen organiseert het Servicepunt examinering mbo vier keer per jaar leg-uit-bijeenkomsten in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Doel van deze bijeenkomsten is actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (beroepsgerichte) examinering te bespreken en meer duidelijkheid te geven over de wet- en regelgeving en het toezicht op examinering. De volgende leg-uit bijeenkomst is gepland op dinsdag 3 juni over 'Taal en rekenen: van COE tot beroep'. De contactpersonen examinering van de scholen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Download de publicatie van de leg-uit-bijeenkomst ‘Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk?’ (download pdf)