Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Procesarchitectuur Examinering doorontwikkelen
27 september 2012

Op basis van een brede inventarisatie van de ervaringen met de procesarchitectuur stelt CINOP, in samenwerking met examenfunctionarissen, van mbo-scholen een digitale versie 2.0 op. Deze versie is voorzien van verdere hulpmiddelen, zoals checklists, praktijkvoorbeelden en servicedocumenten. Het adviesbureau maakt ook een kwaliteitsinstrument op basis van de procesarchitectuur 2.0. Dit instrument kan de mbo-scholen helpen om de PDCA-cyclus voor examinering te borgen.

Wat is de Procesarchitectuur Examinering?

De procesarchitectuur beschrijft alle processen die van belang zijn bij examinering in een mbo-instelling. Alle stappen die een instelling neemt om te zorgen voor goede examinering komen aan de orde: van het examenplan en de inkoop van examens tot het diplomeren en borgen van kwaliteit. In het examenprofiel staat welke stappen de instelling samen met het bedrijfsleven neemt.

De processen zijn te verdelen in zes onderwerpen: kaders stellen, leren, construeren en vaststellen, examineren, diplomeren en kwaliteitsborging. Vertegenwoordigers van het mbo, bedrijfsleven en de kenniscentra hebben deze beschrijving ontwikkeld.

Bekijk hier de Digitale procesarchitectuur

Projectplan

Bekijk het projectplan van dit deelproject van ‘Focus op standaarden in examinering’.