Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Opbrengsten inventarisatiefase procesarchitectuur
8 januari 2013

Eén van de deelprojecten is het doorontwikkelen van de procesarchitectuur examinering tot kwaliteitsinstrument. Hiervoor heeft CINOP de afgelopen maanden bij ongeveer 140 personen van roc’s, aoc’s en vakscholen geïnventariseerd wat de wensen en eisen zijn voor zo’n instrument. Dit waren met name beleidsmedewerkers, directeuren en leden van examencommissies.

Eisen, wensen en randvoorwaarden
De volgende eisen, wensen en randvoorwaarden zijn uit de inventarisatiefase gekomen voor het kwaliteitsinstrument (procesarchitectuur 2.0).

Algemene functionele eisen en wensen

 • Het instrument moet vooral praktisch, gebruiksvriendelijk en simpel zijn.
 • Denk na over de mogelijkheid om vanuit verschillende taken in het examenproces de juiste afspraken en documenten te zien. Niet alles is voor iedereen relevant.
 • Het instrument moet flexibel zijn; scholen moeten er zelf inhoud aan kunnen geven.
 • Het moet webbased zijn, zonder kosten voor de scholen.
 • Het instrument moet up-to-date zijn. Wetswijzigingen, kaders, documenten et cetera moeten worden bijgehouden.
 • Het instrument kan ook een kennisdelingstool zijn. Denk na of er een functionaliteit komt waarmee instellingen in elkaars omgeving kunnen kijken of zelfs documenten kunnen uitwisselen (keuze bij de instellingen laten).

Inhoudelijke eisen en wensen

 • De procesarchitectuur moet herkenbaar blijven.
 • De Inspectiestandaarden moeten gekoppeld worden of geïntegreerd worden in het instrument.
 • Inhoud moet herkenbaar zijn voor alle betrokkenen. Integreer (mede) daarom het begrippenkader dat eerder ontwikkeld is.
 • Voeg goede voorbeelden toe van instellingen die de kwaliteit van de examinering goed geborgd hebben en/of die de procesarchitectuur gebruiken als kwaliteitsborgingsinstrument.

Randvoorwaardelijke eisen en opmerkingen

 • De scholen moeten naast instrumentele zaken ook aandacht hebben voor kwaliteitsbewustzijn en cultuur van kwaliteit. Een instrument kan alleen maar ondersteunend werken.
 • Het instrument moet een service zijn, geen verplichting.
 • Het moet duidelijk zijn wat de toegevoegde waarde van het instrument is.
 • De inspectie moet achter de inhoud van het instrument staan.
 • Het instrument moet naast een administratief systeem van de school gebruikt kunnen worden.

Vervolgfase
Op basis van de conclusies en de wensen en eisen zoals benoemd tijdens de stelt CINOP het pakket van wensen en eisen op voor het kwaliteitsinstrument. Met vier pilotscholen gaat CINOP het instrument ontwikkelen, testen en bouwen.

Meer informatie
- Opbrengsten inventarisatiefase procesarchitectuur (download pdf)
- Deelprojectplan ‘Procesarchitectuur Examinering doorontwikkelen tot kwaliteitsinstrument' (download pdf