Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Onderwijsverslag inspectie: kwaliteit mbo flink gestegen
15 april 2015

De kwaliteit van het onderwijs in het mbo is op veel punten sterk verbeterd. De positieve ontwikkeling bij de kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit wordt nog niet doorgetrokken naar de borging van de kwaliteit van de afname en beoordeling van examens. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs dat op 15 april verscheen. Scholen hebben veel van de knelpunten van de laatste jaren opgelost.

Hoofdlijnen examineringsuitkomsten mbo
De inspectie stipt in het Onderwijsverslag 2013-2014 de volgende zaken op het gebied van examinering en kwaliteitsborging aan:

  • De kwaliteitsborging is beter op orde. Twee derde van de scholen heeft de kwaliteitszorg voldoende verbeterd en goed verankerd. De inspectie constateert hier een sterke vooruitgang.
  • 92% van de onderzochte opleidingen voldeed aan de basiskwaliteit. De kwaliteit van het onderwijsproces en de exameninstrumenten steeg het afgelopen jaar. Bij het exameninstrumentarium voldeed 90% aan de gestelde eisen.
  • Het percentage gediplomeerden in het mbo is gestegen van 72 naar 79%. Studenten halen vaker het diploma dat op grond van hun vooropleiding kan worden verwacht.
  • Bij bijna alle opleidingen is de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) en de begeleiding door de scholen bij de bpv voldoende.
  • Bij de examens is de kwaliteit van de afname en beoordeling het afgelopen jaar niet gestegen. In 40% van de gevallen borgt de examencommissie de examenkwaliteit onvoldoende. Bij dit onderwerp acht de inspectie meer urgentie nodig.

Eerste reactie MBO Raad
De MBO Raad is verheugd over de verbeteringen die vrijwel over de gehele linie zichtbaar zijn. Dat verdient een compliment aan alle betrokkenen binnen de scholen die hieraan hard gewerkt hebben. Bij de examens is de kwaliteit van de instrumenten weliswaar verbeterd, maar laat de afname en beoordeling en de borging door de examencommissies nog veel te wensen over. Het is goed te zien dat ook voor zelfgemaakte examens de producten verbeteren.

Veel verbetering moet nog plaatsvinden rond de examenprocessen, zowel bij verankering als professionalisering. Met het Servicepunt examinering mbo heeft de sector zijn verantwoordelijkheid genomen en in de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad op 28 april wordt gesproken over een op te stellen, gezamenlijke examenagenda met het rijk, NRTO en de inspectie. Overigens observeert de MBO Raad dat menig school op dit moment hard werkt aan de kwaliteit van de eigen examencommissies.

Kritische succesfactoren voor examencommissies
IVA Onderwijs heeft onlangs onderzoek gedaan naar de kracht van examencommissies. Er zijn drie succesfactoren voor een examencommissie: de mate waarin zij gelegitimeerd is, kwaliteitsbewust is en onafhankelijk is gepositioneerd. De succesfactoren geven mbo-scholen handvatten om hun examencommissies verder te verbeteren. Het onderzoek biedt het Servicepunt examinering mbo aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten. Lees meer over de kritische succesfactoren.

Onderwijsverslag 2013/2014 (download pdf)
Mbo-gedeelte in Onderwijsverslag 2013-2014 (ga naar site)
Compleet bericht MBO Raad over Onderwijsverslag (ga naar site)