Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Keurmerk examenleveranciers en extern valideren exameninstrumenten: waar staan we?
28 januari 2015

Minister Bussemaker wil het vertrouwen in de kwaliteit van de mbo-examens herstellen. In haar visiebrief van juni 2014 kondigde zij een aantal maatregelen aan die daaraan moeten bijdragen. Zij wil scholen verplichten om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren. Deze wettelijke verplichting wil zij per 1 augustus 2016 laten ingaan. Het ministerie heeft een paar eerste ideeën voor het keurmerk en extern valideren gedeeld, maar vraagt uitdrukkelijk aan de sector om zelf met voorstellen te komen. De MBO Raad verkent in nauwe samenwerking met de NRTO wat dit voornemen van de minister betekent voor mbo-scholen.

Processen
Eerdere adviezen (CvE 2011) geven aan dat valideren van alle exameninstrumenten in het mbo omvangrijk en daarmee erg kostbaar is. Daarom onderzoeken de MBO Raad en NRTO de mogelijkheden voor een keurmerk voor en extern valideren van de beoordeling van de processen rondom examinering en deskundigheid van betrokkenen (ISO-achtig). Met een kleine steekproef voor exameninstrumenten. Een keurmerk en extern valideren moeten een duidelijke meerwaarde bieden voor mbo-scholen.

Onderzoek naar organisatie externe validering
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met het Servicepunt examinering mbo een onderzoek uitgezet waarbij verschillende mogelijkheden voor het organiseren van externe validering in kaart worden gebracht. Dit onderzoek is klaar in april 2015. De MBO Raad is hierbij ook betrokken.

Vervolg
Op basis van het onderzoek en de verkenning van de MBO Raad en NRTO is naar verwachting medio 2015 meer bekend over de concrete invulling van een keurmerk en extern valideren.