Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Invoering nieuw toezichtkader mbo op 1 augustus 2017
28 oktober 2015

De invoering van het nieuwe toezichtkader mbo van de Inspectie van het Onderwijs schuift met een jaar op naar 1 augustus 2017. Dat heeft de inspectie via haar website bekend gemaakt. Verschillende interne en externe ontwikkelingen zijn de oorzaak van dit uitstel.

Bestuursgericht toezicht
In alle onderwijssectoren wil de inspectie bestuursgericht toezicht ontwikkelen en uitproberen. In het mbo vinden hiertoe de komende tijd twee pilots plaats, een bij een mbo-school en een bij een vmbo/mbo-school (een aoc). Doel is na te gaan wat essentiële elementen zijn in de opzet en uitvoering van het inspectieonderzoek om de onderbouwing van de oordelen op bestuursniveau te concretiseren en versterken. Bij deze pilots wordt vooral de werkwijze bij het inspectieonderzoek beproefd.

Initiatiefwetsvoorstel
De Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) hebben in 2014 een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het inspectietoezicht ingediend. Dit wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer en ligt voor in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het primair en voortgezet onderwijs, maar bevat ook wijzigingsvoorstellen voor de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), die ook voor het mbo geldt. De kwaliteit van het onderwijs kan volgens de indieners worden bevorderd door de vrijheid van de professionals in het onderwijs beter te waarborgen en de taakuitoefening van de inspectie doeltreffender te regelen. Dit laatste houdt in dat de inspectie zich vooral moet concentreren op het toezien op de naleving van de wettelijke eisen aan onderwijsinstellingen.

Waarderingskader mbo
De inspectie heeft ook een nieuw concept voor het waarderingskader gepubliceerd. Dit concept wordt in de komende twee pilots voor het bestuursgerichte toezicht gehanteerd. Het kader bouwt in belangrijke mate voort op het ontwerp dat is gebruikt bij de pilots in 2015.

Van drie naar vier jaar
De driejaarlijkse cyclus van de onderzoeken naar de Staat van de Instelling wordt verlaagd naar een vierjaarlijkse cyclus. Dat is een gevolg van de onderwijsbrede benadering van de wijzigingen in het toezicht. Tussen de onderzoeken in blijft de inspectie vinger aan de pols houden, net zoals nu het geval is. De nu lopende cyclus wordt in 2015, 2016 en 2017 (voorjaar) afgemaakt. Dat betekent dat alle scholen voor 1 augustus 2017 tweemaal zijn onderzocht op basis van het Toezichtkader 2012 met de twee addendums die daarop in de tussentijd zijn verschenen.

Bijlagen
Website Inspectie van het Onderwijs: vernieuwing in het toezicht (ga naar site)
Waarderingskader 2017: sector mbo (concept) (download pdf)