Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Internetconsultatie voorgenomen wetswijziging examencommissies
15 juli 2015

Om de borging van de kwaliteit van examinering in het mbo te vergroten wil de minister van OCW via een wetswijziging de eisen aan examencommissies in het mbo aanscherpen. Het ministerie wil weten of de voorgenomen wetswijziging aansluit bij de wensen van het veld en organiseert daarvoor een internetconsultatie. Iedereen kan hieraan meedoen tot 11 augustus 2015.

Wat betekent de wetswijziging voor mbo-scholen?
Met dit wetsvoorstel worden onderstaande nieuwe wettelijke taken en bevoegdheden van examencommissies toegevoegd aan de bestaande:

  • De verplichting om op verzoek van de student een instellingsverklaring (ook wel schoolverklaring genoemd) uit te reiken;
  • Het opstellen van een verslag van werkzaamheden en verstrekken aan het bevoegd gezag;
  • Het bij de slaag-/zakbeslissing betrekken dat de student al examen heeft afgelegd voor een keuzedeel in het kader van een eerder door hem gevolgde beroepsopleiding;
  • Maatregelen voor optreden in het geval van fraude door een student.

Om ervoor te zorgen dat de examencommissie haar taken goed kan uitvoeren, is het belangrijk dat de leden van de examencommissie deskundig zijn en objectief werken. Het bevoegd gezag is daarbij verantwoordelijk voor de school, de benoeming en samenstelling van een examencommissie. Concreet betekent dit dat in het wetvoorstel de volgende nieuwe eisen worden opgenomen:

  • Ten minste één examencommissielid moet van buiten de opleiding of groep van opleidingen komen waarvoor de commissie is ingesteld.
  • Ten minste één examencommissielid moet als docent verbonden zijn aan de opleiding of groep van opleidingen waarvoor de commissie is ingesteld.
  • Leden van het college van bestuur en personen die anderszins financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de school mogen geen onderdeel uitmaken van de examencommissie (op enkele uitzonderingen na).

Het bevoegd gezag:

  • benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun deskundigheid op het gebied van de desbetreffende opleiding of groepen van opleidingen of op het gebied van examinering;
  • draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd en toetst de leden van de examencommissies daarop alvorens hen te benoemen.

Meedoen aan de internetconsultatie?
Iedereen kan tot 11 augustus 2015 reageren op de voorgenomen wetswijziging. Nadere informatie over de voorgenomen wijzigingen en de internetconsultatie vindt u op https://www.internetconsultatie.nl/examencommisiesmbo.