Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Geactualiseerd begrippenkader examinering mbo
24 april 2015

Een eenduidig begrippenkader helpt om tot standaardisering in de examenprocessen te komen. Het maakt de communicatie, zowel binnen een mbo-school, tussen mbo-scholen als met examenleveranciers eenvoudiger. Gezien de ontwikkelingen in het mbo rondom examinering en de invoering van de herziene kwalificatiedossiers heeft het Servicepunt examinering mbo het begrippenkader geactualiseerd.

De inhoud van het begrippenkader is tot stand gekomen in samenwerking met de scholen en ter validatie voorgelegd aan het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Omdat het begrippenkader een ‘levend document’ is, actualiseren we het jaarlijks op basis van de ontwikkelingen in het onderwijs. Heeft u opmerkingen? Stuur ze naar examineringmbo@mbodiensten.nl.

Nieuw: begrippenkaarten
Het servicepunt heeft ook begrippenkaarten gemaakt. In zo’n kaart staat een aantal begrippen binnen examinering dat bij elkaar hoort. Er zijn nu begrippenkaarten over examenvormen, onderwijs-examinering, exameneisen-diplomaeisen en de herziening van de kwalificatiestructuur.

Ga naar de pagina over het begrippenkader en bekijk de begrippenkaarten.