Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Keuzedelen vanaf 1 augustus 2016: wat staat er in wetsvoorstel?
28 oktober 2015

De Eerste Kamer heeft op 13 oktober het wetsvoorstel keuzedelen als hamerstuk aangenomen. Hiermee is de introductie van keuzedelen in beroepsopleidingen vanaf 2016 een feit. Voordat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer is verstuurd, heeft de Tweede Kamer het behandeld en met algemene stemmen aangenomen, met daarbij drie belangrijke aanpassingen.

  • Keuzedelen tellen mee voor het diploma. Vanaf 1 augustus 2016 is het van belang dat er per keuzedeel een examenresultaat is, maar vanaf cohort 2018-2019 is ook de hoogte van het examenresultaat van belang.
  • De school biedt de student een keuze uit gekoppelde keuzedelen. Daarnaast kunnen studenten bij de school een verzoek indienen voor het volgen van een niet-gekoppeld keuzedeel.
  • Scholen kunnen er voor kiezen om per opleiding (crebo) met 240 studiebelastingsuren af te wijken van de keuzedeelverplichting en deze ruimte te vullen met onderwijs in het kader van persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke vorming.

Keuzedelen en de slaag-/zakregeling
Voor studenten die vanaf 1 augustus 2016 starten is de examinering van keuzedelen een verplicht onderdeel van het diploma. Voor studenten die vanaf 1 augustus 2018 starten gaan keuzedelen zelfs meetellen in de slaag-/zakregeling. De keuzedelen bieden diverse kansen voor zowel studenten, bedrijven als mbo-scholen.

Voor studenten: kiezen voor gekoppelde en niet-gekoppelde keuzedelen
Keuzedelen bieden een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt en een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. Studenten worden in staat gesteld keuzedelen te volgen die goed aansluiten bij hun beroepsopleiding. Scholen moeten hiertoe voldoende zogenoemde gekoppelde keuzedelen aanbieden. Ook kan de student een verzoek indienen om een keuzedeel te volgen uit een andere richting (een zogenoemd niet-gekoppeld keuzedeel). Zowel behaalde als niet-behaalde keuzedelen worden geregistreerd bij DUO.

Voor bedrijven: inspelen op ontwikkelingen
Keuzedelen bieden bedrijven de mogelijkheid sneller en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen en innovaties op de arbeidsmarkt. Samen met het onderwijs kunnen zij initiatieven ontplooien om keuzedelen aan bepaalde opleidingen te verbinden of zelfs nieuwe keuzedelen te ontwikkelen. Voor veel keuzedelen en de bbl-route is de praktijk dé uitgelezen plek om het keuzedeel (grotendeels) te volgen. De behaalde keuzedelen hebben een civiele waarde en staan vermeld op het diploma.

Voor mbo-scholen: mogelijkheid voor persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming
Keuzedelen zijn voor mbo-scholen de kans om zich (nog) beter te profileren, ook in de eigen regio. De mbo-school kan zowel losse keuzedelen als een combinatie van keuzedelen aan de studenten aanbieden. De keuzedelen kunnen meetellen in onderwijstijd en de school moet de keuzedelen examineren.

Het bevoegde gezag van een school blijft de mogelijkheid houden om één of meer onderdelen van een beroepsopleiding aan te bieden die niet tot de kwalificaties of de keuzedelen behoren. De voormalige vrije ruimte kan worden ingevuld met onderdelen die bijdragen aan persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Dit onderdeel moet dan aantoonbaar van voldoende kwaliteit zijn en niet samenvallen met onderdelen van de desbetreffende kwalificatie. Het bevoegd gezag legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.

Meer informatie
Alles over keuzedelen staat in de facts & figures keuzedelen. Hier vindt u ook een presentatie die u kunt gebruiken om uw collega’s te informeren. Op www.ihks.nl vindt u een presentatie met daarin de laatste aanpassingen in het wetsvoorstel (ambassadeursbijeenkomst 14 oktober).

Alle informatie over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur is te vinden op www.ihks.nl.
Servicepunt IHKS: 0348 - 75 35 99 of info@ihks.nl