Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Conceptkaderexamens voor entreeopleidingen opgeleverd
3 september 2015

De werkgroep Examinering van het platform Entree heeft voor alle profielen van de entreeopleidingen kaderexamens ontwikkeld. Het kaderexamen per profiel bestaat uit een proeve van bekwaamheid. De proeve wordt afgenomen in de (gesimuleerde) beroepspraktijk. Om te zorgen voor aansluiting bij de concrete context wordt gewerkt met (deel)opdrachten. Al naar gelang de beroepspraktijksituatie kiest een roc voor een specifieke opdracht.

Per profiel zijn er nu één á twee opdrachten beschikbaar, in het najaar van 2015 vullen deelnemende scholen deze aan. Alle opdrachten zijn te beoordelen met de criteria van de proeve. De proeve voorziet in observatiecriteria (handelingen) en productcriteria. Een aantal criteria is kritisch, die moet een student dus behalen om te slagen voor de proeve. In de proeve zijn criteria van de basiskerntaak en de profielkerntaak gecombineerd en geclusterd naar voorbereiding, uitvoering en afronding om zodoende aan te sluiten bij de beroepspraktijk. De resultaten van de student kunnen vervolgens weer herleid worden naar de betreffende kerntaken.

Status
Alle producten uit de eerste fase van het project zijn voor de roc’s beschikbaar op de website van het platform Entree. De eigen vaststellingscommissie moet deze producten nog vaststellen en/of aanpassen als het roc wijzigingen doorvoert gericht op de eigen situatie.

Lees meer
Notitie Oplevering Concept Kaderexamens Entree
Overzicht kaderexamens