Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Begrippenkader examinering geactualiseerd
3 april 2014

Een eenduidig begrippenkader kan helpen om tot standaardisering in de examenprocessen te komen. Het maakt de communicatie eenvoudiger, zowel binnen een mbo-school als tussen mbo-scholen. Het Servicepunt examinering mbo heeft daarom het begrippenkader voor examinering in het mbo uit 2011 geactualiseerd. De wettelijke kaders (toezichtkader, Examenbesluit, diplomamodel), de ontwikkelingen in het mbo en de opbrengsten van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ dienden daarbij als basis.

Het begrippenkader sluit zo nauw mogelijk aan bij de wettelijke kaders, maar probeert vooral een praktische vertaling te zijn voor de wettelijke termen. Het servicepunt heeft het begrippenkader 2.0 ter validatie voorgelegd aan het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Het resultaat is een herkenbaar en eenduidig kader dat bijdraagt aan meer uniformiteit en standaardisering van de gehanteerde examentaal in het mbo. Begrippen die nieuw zijn toegevoegd, zijn herkenbaar aan een asterisk (*). De schuingedrukte teksten zijn wettelijke teksten of verwijzen ernaar.

Uitgangspunten
De begrippen zijn zo smal mogelijk gedefinieerd om daarmee zo onderscheidend mogelijk af te bakenen waar het bij examinering om draait. Waar mogelijk (en handig) verwijzen begrippen naar elkaar. Bij de formulering heeft het servicepunt geprobeerd zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk te blijven: de begrippen moeten eenvoudig toepasbaar zijn en de gebruikers ervan ondersteunen in het uitoefenen van hun examentaken. De lijst is niet uitputtend. Het servicepunt heeft een afgewogen keuze gemaakt uit de meest gehanteerde begrippen. De begrippenlijst bevat soms meerdere termen die in de praktijk gebruikt worden voor hetzelfde construct.

Opmerkingen?
Het begrippenkader is een levend document. Dit betekent dat regelmatige aanpassing noodzakelijk is, omdat de onderwijsomgeving en de gebruikte terminologie steeds weer veranderen. Tips kunt u doorgeven aan het servicepunt.

Ga naar het begrippenkader 2.0