Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Publicaties

Het Servicepunt examinering mbo maakt publicaties over actuele onderwerpen over beroepsgerichte examinering. Hieronder vindt u een overzicht van deze publicaties en publicaties waar het servicepunt bij betrokken was. Het servicepunt legt de meeste publicaties ter validering voor aan het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee wil het servicepunt scholen de zekerheid bieden dat de geboden informatie correct is. Het servicepunt stelt bovendien diverse serviceproducten ter beschikking aan scholen. Er zijn ook andere partijen die interessante zaken publiceren over examinering. Deze vindt u bij achtergrondinformatie.

Examencommissie  versie  
'De kracht van de examencommissie'. Onderzoeksrapport 04 / 2015  download toon HTML-versie van het document 
'De kracht van de examencommissie'  Samenvatting onderzoeksrapport 04 / 2015  download toon HTML-versie van het document 
'De examencommissie: onafhankelijk en deskundig' 02 / 2017 download
'De examencommissie: onafhankelijk en deskundig' Samenvatting 02 / 2017 download
Handreiking 'Lid beroepspraktijk examencommissies'  05 / 2017  download 
'Er valt wat te kiezen: Aanscherping taken en samenstelling examencommissies' 05 / 2017 download 
Kwaliteitsborging     
'Beveiliging beroepsgerichte examens' Handreiking 11 / 2014  download 
'Referentiekader voor programma van eisen voor alle examenprocessen in het mbo'  08 / 2014  download 
'Bewaartermijnen examengegevens'   04 / 2014  download 
'Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk'  04 / 2014  download 
Kaders stellen     
'Aandachtspunten voor opstellen van een oer' (bij start met herziene dossiers)  06 / 2015  download 
Handreiking 'Examineren van studenten met extra ondersteuningsvraag'  01 / 2015  download 
'Voorwaardelijke toetsing'  (deel A) 01 / 2014  download 
'Wettelijke en branchevereisten' (deel B)  01 / 2014  wordt herzien
Construeren en vaststellen     
Handreiking - aanbesteding inkoop examendiensten 11 / 2016 download
Herziening en waarderingskader: dekking, basis- & profieldeel en vakkennis & vaardigheden. 02 / 2016 download
'Vaststellen van exameninstrumenten'  09 / 2015  download 
'Examinering en herziening kwalificatiestructuur: van basis- tot keuzedeel'  08 / 2015  download 
'Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk' Artikel 07 / 2015  ga naar site 
'Ervaringen ingekochte examens' Onderzoeksrapport 06 / 2015  download 
'Ervaringen ingekochte examens' Samenvatting onderzoeksrapport 06 / 2015  download 
Taal en rekenen: van COE tot beroep'   06 / 2014  download 
Examineren     
'Examinering in de beroepspraktijk'   08 / 2014  download 
Onderwijs, beroepspraktijk en examinering in het buitenland. 07 / 2016 download
Diplomeren     
'Waarmerken van een diploma' (Handreiking) 04 / 2015  download toon HTML-versie van het document 
Handreiking regeling 'cum laude' 04 / 2017 download
Handreiking model instellingsverklaring 05 / 2017  download
'Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis' 05 / 2017 download