Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Nieuwsarchief

Aanmelden voor slotconferentie ‘Back to the future’
9 november 2017

Op vrijdag 8 december organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie ‘Back to the future’ in het Postillion Hotel in Bunnik. Deelname aan deze conferentie kost 50 euro. De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal: Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit? En welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst?
Lees meer...


28 november 2017 - webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’
9 november 2017

Bijna alle opleidingen zijn begonnen met keuzedelen en dat zorgt voor nieuwe vragen op het gebied van doorstromen, vrijstellen en examineren. Aan de hand van enkele casussen gaan we verder in op deze vragen. Ook uw vraag/vragen over keuzedelen beantwoorden we graag in het webinar!
Lees meer...


Toolkit kwaliteitsborging examencommissies
31 oktober 2017

Kwaliteitsborging door examencommissies; wat houdt dat nu precies in? En waarom is het zo belangrijk? Het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging is dat niemand twijfelt aan de kwaliteit van examinering. Om examencommissies bij deze belangrijke taak te ondersteunen is een toolkit ontwikkeld in opdracht van het Servicepunt examinering mbo door IVA Onderwijs.
Lees meer...


Aanvullingen infographic ‘Stappen erkennen leer-werkervaring’
31 oktober 2017

De infographic ‘Stappen erkennen leer-werkervaring’ is compleet. Alle hulpdocumenten (onderleggers) zijn gepubliceerd, waardoor alle belangrijke stappen in de onderwijsroute zijn beschreven. In iedere onderlegger leest u voor wie de onderlegger van belang is, wie verantwoordelijk is voor deze stap binnen de onderwijsroute en wat de stap inhoudt.
Lees meer...


'Meet and greet' examendeskundigen
23 oktober 2017

Het Servicepunt examinering mbo organiseert dinsdag 14 november een ‘meet and greet’ met examendeskundigen van mbo-scholen en examenleveranciers. Doel van de bijeenkomst is in gesprek met elkaar te gaan over onderwerpen als: vaststelling van exameninstrumenten, inkoopvoorwaarden of de samenwerking tussen mbo-scholen en de verschillende examenleveranciers.
Lees meer...


Bijeenkomst onregelmatigheden bij examinering
4 oktober 2017

In het voorjaar is een aantal casussen van onregelmatigheden bij examinering in het mbo in het nieuws geweest. Het ging onder meer over situaties waarin docenten op de een of andere manier hulp boden aan studenten bij examinering. Om dit bespreekbaar te maken, organiseert het Servicepunt examinering mbo samen met de Onderwijsinspectie een bijeenkomst over onregelmatigheden en fraude bij examinering in het mbo.
Lees meer...


Voorstel uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
4 oktober 2017

De minister van OCW heeft het voorstel van de scholen en de sociale partners in SBB-verband overgenomen om de invoering van de slaag-/zakregeling voor keuzedelen met twee jaar uit te stellen. Dit schrijft de minister in een brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer verstuurde.
Lees meer...


Wij zoeken een nieuwe collega!
4 oktober 2017

Werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs? Per 1 januari 2018 zoeken we voor het project Kennispunt onderwijs & examinering een ervaren, materiedeskundige en dynamische adviseur.
Lees meer...


Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’
27 september 2017

Het Servicepunt examinering mbo organiseert op dinsdag 7 november 2017 als afsluiting van het (huidige) deelproject Erkennen Leer-Werkervaring de conferentie: ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. De conferentie vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik en start om 10.00 uur.
Lees meer...


Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen
13 september 2017

De minister van OCW heeft het voorstel van de MBO Raad en de sociale partners in SBB-verband overgenomen om de invoering van de slaag-/zakregeling voor keuzedelen met twee jaar uit te stellen. Dit schrijft de minister in een brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer verstuurde.
Lees meer...


Actualisatie Procesarchitectuur examinering
6 september 2017

In de afgelopen maanden hebben CINOP en het Servicepunt examinering mbo gewerkt aan een update van de documenten in de procesarchitectuur. De teksten zijn vereenvoudigd en ingekort, toelichtingen zijn sterker neergezet en alle documenten zijn aangepast op basis van het nieuwe Toezichtskader en de wijzigingen voor examencommissies die in de WEB zijn opgenomen.
Lees meer...


Aangepast examineren: casuïstiek gevraagd!
6 september 2017

Met de invoering van Passend Onderwijs is er behoefte aan richtlijnen en voorbeelden over aangepast examineren van de beroepsspecifieke onderdelen. Om die reden is een onafhankelijke adviesgroep ingericht om actuele voorbeelden te verzamelen en eerder genomen besluiten van examencommissies te toetsen.
Lees meer...


Review keuzedelenregister – input gevraagd
6 september 2017

De regieorganisatie Herziening MBO voert een review van het keuzedelenregister van SBB uit met als doel het signaleren van knelpunten en samen te komen tot oplossingen en verbeteringen. Tot vrijdag 29 september 2017 kunt u uw ervaringen doorgeven via het loket keuzedelen.
Lees meer...


Webinar 'kwaliteitsborging voor examencommissies’
6 september 2017

Op 29 september om 11.00 uur presenteert het servicepunt een online seminar. Waar gaat de webinar over? Dit instrument helpt examencommissies gericht te werken aan het borgen van de examenkwaliteit. Tijdens de webinar krijgt u uitleg over hoe het instrument is opgebouwd en de toolkit u als lid examencommissie kan helpen. Uw vragen worden direct beantwoordt door een team van moderatoren.
Lees meer...


Norm valide exameninstrumenten: Producteisen
11 juli 2017

In de afgelopen maanden is met verschillende partijen gewerkt aan de producteisen van de norm uit het beleidskader ‘Drie routes naar een valide examenproduct’. Deze uitwerking liep synchroon met de uitwerking van het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. In een artikel op valideringexamens.nl wordt meer verteld over de totstandkoming van de producteisen en kunt u de producteisen downloaden.
Lees meer...


30 mei 2017 - terugblik themabijeenkomst
14 juni 2017

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseerde het Servicepunt examinering mbo de themabijeenkomst Vrijstellingsprocedure binnen de onderwijsroute. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over het vrijstellingsverzoek en het verlenen van vrijstellingen (onderwijs en examinering).
Lees meer...


13 oktober 2017 - Onderweg met keuzedelen
14 juni 2017

In het najaar van 2017 zijn alle mbo scholen minimaal een jaar aan de slag met keuzedelen. De MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO grijpen dit moment aan om samen terug te blikken naar de eerste ervaringen, aan de slag te gaan met de uitdagingen en goede ideeën, en vooruit te kijken naar onderwerpen die verder in de toekomst liggen.
Lees meer...


Nieuwe website: exameninstrumentenmbo.nl
14 juni 2017

Heeft u al op exameninstrumentenmbo.nl gekeken? Deze nieuwe website geeft een overzicht van alle in te kopen examenproducten voor keuzedelen en kwalificaties. De website exameninstrumentenmbo.nl is gemaakt met medewerking van de mbo examenleveranciers en Validering examens mbo.
Lees meer...


Clip en klaar: ROC De Leijgraaf
14 juni 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Aan het woord: ROC De Leijgraaf.
Lees meer...


Handreiking Lid beroepspraktijk examencommissies
22 mei 2017

Vanaf 1 augustus 2017 moet iedere examencommissie voldoen aan de nieuwe wetgeving examencommissies. Met het oog op de onafhankelijke positie van de examencommissie is verplicht dat in iedere commissie ten minste één lid afkomstig is uit de beroepspraktijk. Wat de achtergronden zijn van deze verplichting en hoe u hier praktisch invulling aan kunt geven, kunt u vinden
Lees meer...


Overzicht inkoop examens kwalificaties en keuzedelen
22 mei 2017

Op de website van het Servicepunt examinering mbo is onder het tabblad ‘Examenleveranciers’ het (excel-)overzicht van examenproducten herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen geactualiseerd.
Lees meer...


Handreiking Examendeelnemers
22 mei 2017

Het toepassen van regels die voortvloeien uit de WEB kan soms lastig zijn. Vooral als het gaat om leertrajecten die afwijken van wat mbo-scholen meestal gewend zijn. Eén van die toepassingen gaat over de diploma-eis bij zij-instromers. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met het servicepunt examinering mbo een handreiking opgesteld.
Lees meer...


Clip en klaar: ROC A12
17 mei 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Aan het woord: ROC A12.
Lees meer...


22 mei 2017 - Extra bijeenkomst
16 mei 2017

De komst van de wet ‘aanscherping eisen examencommissie’ per 1 augustus 2017 is voor veel mbo-scholen aanleiding keuzes te maken voor de inrichting van de examenorganisatie. Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de examenorganisatie? Wat zijn de consequenties van de keuzes? Het Servicepunt examinering mbo organiseert een extra themabijeenkomst op 22 mei.
Lees meer...


Uitkomsten enquête: examinering keuzedelen
10 mei 2017

Hoe bereiden scholen zich voor op examinering van keuzedelen? Om hier een beeld van te krijgen heeft de MBO Raad een enquête uitgezet . Ongeveer 250 personen hebben de enquête ingevuld.
Lees meer...


Clip en klaar: Soma College
10 mei 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Aan het woord: Soma College.
Lees meer...


'Er valt wat te kiezen!'
9 mei 2017

De wetswijziging 'Aanscherping taken examencommissie’ is inmiddels een feit. Aan de mbo-scholen de opdracht om hun examenorganisatie per 1 augustus 2017 in te richten conform de wet. Bent u ook benieuwd hoe andere scholen dat aanpakken? Lees de publicatie 'Er valt wat te kiezen! Aanscherping taken en samenstelling examencommissies'.
Lees meer...


De inspectie van het Onderwijs zoekt adviseurs
9 mei 2017

De Inspectie zoekt adviseurs exameninstrumenten voor het mbo. Vanaf augustus 2017 werkt de Inspectie met een nieuw onderzoekskader, wat ook een nieuwe werkwijze inhoudt voor het toezicht in het algemeen en voor Examinering en diplomering in het bijzonder. Een goed moment om met een nieuwe pool van adviseurs exameninstrumenten aan het werk te gaan.
Lees meer...


Handreiking regeling ‘cum laude’
19 april 2017

Bij mbo-scholen bestaat de behoefte om zeer goed presterende studenten extra te waarderen bij het verstrekken van een diploma. Dit leidt tot vragen over ‘cum laude’. Voor meer eenduidigheid en harmonisering over ‘cum laude’ in het mbo is de handreiking regeling ‘cum laude’ ontwikkeld.
Lees meer...


Clip en klaar: MBO Utrecht
19 april 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Aan het woord: MBO Utrecht.
Lees meer...


Nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo
5 april 2017

Op 4 april is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 gepubliceerd. Deze treedt in werking op 1 augustus 2017 en dan vervalt de bestaande Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012. Met deze nieuwe regeling worden de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering.
Lees meer...


Thema-bijeenkomsten: uw examenorganisatie - aanscherping eisen examencommissie
28 maart 2017

De komst van de wet ‘aanscherping eisen examencommissie’ per 1 augustus 2017 is voor veel mbo-scholen aanleiding keuzes te maken voor de inrichting van de examenorganisatie.
Lees meer...


Infographic leer-werkervaring
20 maart 2017

Het Servicepunt examinering mbo heeft een infographic ontwikkeld waarin de processtappen inzichtelijk zijn gemaakt die een deelnemer met leer-werkervaring kan doorlopen om een mbo-diploma te halen. De infographic “Stappen leer- werkervaring” is afgelopen week in pdf afgerond. Binnenkort wordt op de website www.examineringmbo.nl ook een clickable versie van de infographic geplaatst met verwijzingen naar relevante documenten en voorbeelden.
Lees meer...


Examencommissies in beeld: Het Graafschap College
20 maart 2017

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten. De commissie is er onder andere voor verantwoordelijk dat de kwaliteit van de examinering en diplomering gewaarborgd is. Hoe is een examencommissie georganiseerd binnen een school? Waar letten de commissieleden op als het om de kwaliteit van de examens gaat? Hoe borgen zij dat? Als eerste aan het woord: het Graafschap College.
Lees meer...


31 maart 2017 – Conferentie
8 maart 2017

Het Servicepunt examinering mbo organiseert voor de tiende keer een conferentie. Dit keer staat in het Postillion Hotel in Bunnik het thema ‘kwaliteit van examinering’ centraal. We dagen elkaar uit om het gesprek aan te gaan over het maken van keuzes op basis van een eigen visie op (onderwijs en) examineren. De conferentie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de examinering in de beroepspraktijk.
Lees meer...


20 maart 2017 – bijeenkomst leer- en werkervaring
8 maart 2017

Wanneer deelnemers met leer- en werkervaring een opleiding starten, kan vrijstelling voor onderwijs of examinering worden verleend. Op maandagochtend 20 maart 2017 gaat het servicepunt examinering met niet-bekostigde onderwijsinstellingen over dit onderwerp verder in gesprek.
Lees meer...


Overzicht van aanbieders scholing geactualiseerd
22 februari 2017

Veel mbo-scholen vergroten en borgen de deskundigheid van examenfunctionarissen door formele bijscholing, interne en externe kennisdeling of het bieden van begeleiding. Hiervoor is er in Nederland een divers aanbod. Het Servicepunt Examinering Mbo publiceert daarom een overzicht van het aanbieders die scholingen en/of trainingen aanbieden voor examenpersoneel. Dit overzicht is geactualiseerd.
Lees meer...


Flitsbijeenkomst examinering Engels
21 februari 2017

Het Steunpunt Taal en Rekenen organiseert op woensdag 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst dat in het teken staat van examinering Engels. Het doel is om tijdens deze middag in Utrecht docenten/coördinatoren Engels en contactpersonen van examencommissies te informeren.
Lees meer...


Terugblik webinar 'Examinering van keuzedelen'
8 februari 2017

Op vrijdag 3 februari hield het servicepunt een webinar die inging op de kaders voor de examinering van keuzedelen, het examenplan, de keuze voor inkopen of het ontwikkelen van examens voor keuzedelen en diplomeren. Terugkijken kan.
Lees meer...


Bijgestelde publicatie examencommissies
8 februari 2017

Recent is het wetsvoorstel ‘Examencommissies mbo’ in de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarmee moeten vanaf 1 augustus 2017 scholen voldoen aan de nieuwe/aanvullende eisen die gesteld worden aan examencommissies.
Lees meer...


Erkennen leer- werkervaring met ervaringscertificaat
8 februari 2017

Sinds begin 2016 is het mogelijk om met het erkennen van leer-werkervaring via de ‘onderwijsroute’ een mbo-diploma te halen. Dit kan op twee manieren:
Lees meer...


Oproep: workshops voor de conferentie over kwaliteit van examinering
24 januari 2017

Het servicepunt examinering mbo zoekt naar presentatoren die een workshop willen verzorgen tijdens een conferentie op 31 maart 2017.
Lees meer...


Webinar 'Examinering van keuzedelen: goed voorbereid?!'
23 januari 2017

Het servicepunt examinering organiseert op 3 februari een webinar over examinering van keuzedelen.
Lees meer...


Wetsvoorstel examencommissie aangenomen
21 december 2016

De Tweede Kamer heeft afgelopen 15 december het wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissies mbo behandeld en 20 december aangenomen.
Lees meer...


Examengids mbo: een nieuwe checklist over examinering in de beroepspraktijk
21 december 2016

De nieuwe checklist in de Examengids mbo geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om zicht te krijgen op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk.
Lees meer...


Validering examens: per wanneer zijn de afspraken van toepassing?
11 december 2016

Een van de uitwerkingen van het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ is het bepalen vanaf wanneer de afspraken over validering van toepassing zijn.
Lees meer...


Workshops examinering 2017: inschrijvingen zijn geopend!
1 december 2016

Ook in 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo weer diverse workshops.
Lees meer...


Presentaties beschikbaar van werkconferentie VER-, HER- en ERkennen van leer en werkervaring
28 november 2016

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 8 november de conferentie ‘VER-, HER en ERkennen van leer- en werkervaring’ in samenwerking met het kenniscentrum EVC. Tijdens deze conferentie stond kennisuitwisseling tussen mbo-instelling en EVC-aanbieder centraal.
Lees meer...


Het erkennen van leer- en werkervaring en de herziene kwalificatiedossiers
28 november 2016

Vanaf 1 augustus 2016 zijn de mbo-scholen gestart met de opleidingen op basis van de herziene kwalificatiestructuur. Dat betekent dat scholen nog in de opstartfase zitten en dat nog niet de gehele opleiding in uitvoering is.
Lees meer...


Handreiking 'Aanbesteding bij inkoop examendiensten' beschikbaar
23 november 2016

Mbo-scholen kopen vaak exameninstrumenten in bij private of commerciële examenleveranciers.
Lees meer...


Convenant EVC vernieuwd
17 november 2016

De ministeries van OCW, SZW en EZ en de Stichting van de Arbeid hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast.
Lees meer...


Handreiking OER voor herziene kwalificaties
27 oktober 2016

Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij de invoering van de herziene kwalificatiedossiers voor een onderwijs- en examenregeling (OER)?
Lees meer...


Handreikingen examinering keuzedelen beschikbaar
25 oktober 2016

De invoering van keuzedelen stelt scholen voor nieuwe vraagstukken. In het kader van de Examenagenda mbo heeft de MBO Raad in samenwerking met mbo-scholen handreikingen ontwikkeld.
Lees meer...


De Examengids mbo: leer meer over examinering
12 oktober 2016

Er is zoveel informatie beschikbaar over examinering in het mbo, maar waar begint u? Hoe krijgt u overzicht in dit woud van informatie?
Lees meer...


Webinar ‘Examinering in de beroepspraktijk; authentiek en betrouwbaar’ terugkijken.
11 oktober 2016

Uitzending gemist van de laatste webinar 'Examinering in de beroepspraktijk; authentiek en betrouwbaar' van 7 oktober jl.? U kunt deze terugkijken.
Lees meer...


Webinar ‘Examinering in de beroepspraktijk; authentiek en betrouwbaar’ terugkijken
8 oktober 2016

Lees meer...


8 november 2016: Werkconferentie VER-, HER- en ERkennen van leer en werkervaring
27 september 2016

Een EVC-kandidaat met een diplomawens wil, na het behalen van erkenningen voor verworven competenties, zo snel mogelijk de volgende stap zetten op weg naar het behalen van het mbo-diploma.
Lees meer...


Onderwijsinspectie presenteert onderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’
27 september 2016

De Inspectie van het Onderwijs presenteerde tijdens de conferentie van het Servicepunt examinering mbo op 23 september het onderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’.
Lees meer...


Hoe houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de examens voor keuzedelen?
19 september 2016

Met de invoering van de keuzedelen per 1 augustus dit studiejaar kunnen studenten hun vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel kan ook bijdragen aan een betere in- of doorstroom naar een volgende opleiding.
Lees meer...


Stel al uw vragen bij de regiobijeenkomsten 'Drie routes naar een valide examenproduct'
12 september 2016

Vanaf augustus 2016 is de overgangsperiode naar een nieuw valide examenproduct gestart. Hierin wordt gewerkt aan drie begaanbare routes naar een valide examenproduct.
Lees meer...


Updates materialen Kwaliteitsborging examinering
8 september 2016

Het Servicepunt examinering mbo verzorgt de updates van alle materialen op de websites. Op de website Kwaliteitsborging examinering staat een overzicht van de belangrijkste recente veranderingen.
Lees meer...


Webinar: 'Examineren in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar!' op 7 oktober a.s.
1 september 2016

Hoe zorg je dat de examinering in de beroepspraktijk betrouwbaar is? Hoe vind je goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houd je zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk? We praten u bij in het webinar op 7 oktober van 11.00-12.00 uur.
Lees meer...


Schrijf u nu in voor Masterclasses, consults en MBO Casino
30 augustus 2016

De wetgeving rondom de (inrichting van) examencommissies verandert. Is uw kennis helemaal up-to-date? Is uw (de-) centrale examencommissie klaar voor alle taken? Het Servicepunt examinering organiseert speciaal voor leden van de (de)centrale examencommissie vier masterclasses met consults en de casino-methode. De masterclasses worden aan het einde van een werkdag gehouden, bij u in de regio. U kunt zich nu inschrijven!
Lees meer...


Website valideringexamens.nl online
29 augustus 2016

De website valideringexamens.nl is in augustus live gegaan. Scholen kunnen hier terecht voor alle informatie over de drie routes om te komen tot valide exameninstrumenten.
Lees meer...


Inschrijving gesloten: Conferentie ‘Examine...
25 juli 2016

De inschrijving voor de Conferentie 'Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar! is gesloten. Dat geldt ook voor de wachtlijst voor deze conferentie.
Lees meer...


Onderwijs, bpv en examinering in het buitenland. Nieuwe publicatie
6 juli 2016

Mag je examineren in het buitenland? Het Servicepunt examinering mbo heeft samen met OCW gewerkt aan een publicatie over onderwijs, bpv en examinering in het buitenland. Deze publicatie beschrijft hoe mbo-instellingen om kunnen gaan met resultaten die in het buitenland gevolgd of behaald zijn.
Lees meer...


Duidelijkheid over verantwoordelijkheid en kosten wettelijke vereisten in kwalificatiedossiers
6 juli 2016

De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige kwalificatiedossiers zijn (wettelijke) beroepsvereisten opgenomen, zoals het rijbewijs of een certificaat gewasbescherming. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet aan deze vereisten voldoen om het beroep (of bepaalde beroepshandelingen) te kunnen én mogen uitoefenen.
Lees meer...


Minister neemt advies ‘drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over
28 juni 2016

De minister heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen geïnformeerd over haar voorstel voor de kaders van externe validering van examens. Dat deed zij middels een brief en het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’.
Lees meer...


Conferentie ‘Examineren in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar!’
28 juni 2016

Examinering in de context van het beroep kenmerkt het mbo en doet het meest recht aan de authentieke beroepssituatie. Maar hoe zorg je dat de examinering in de beroepspraktijk betrouwbaar is? Wanneer is het goed genoeg? Hoe vind je goede balans tussen authenticiteit en betrouwbaarheid? Hoe houd je zicht op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk?
Lees meer...


Regeling modeldiploma mbo en andere regelingen aangepast
13 juni 2016

De laatste onderliggende regelgeving is gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de invoering van keuzedelen.
Lees meer...


Webinar ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’
1 juni 2016

Het Servicepunt examinering heeft haar eerste webinar gehouden over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ op vrijdag 27 mei jl. Deze webinar kunt u terugkijken.
Lees meer...


Publicatie en samenvatting ‘De examencommissie: onafhankelijk en deskundig’ gereed
1 juni 2016

Wat betekent het wetsvoorstel examencommissies voor uw examenorganisatie? In de publicatie ‘De examencommissie: onafhankelijk en deskundig’ staat een uitgebreide uitleg van de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel.
Lees meer...


Advies kaders externe validering aangeboden aan OCW
1 juni 2016

Advies kaders externe validering aangeboden aan OCW
Lees meer...


Handreikingen voor examens keuzedelen in de maak
1 juni 2016

Om zowel de examenleveranciers als de scholen te ondersteunen bij het maken van examens voor keuzedelen ontwikkelt de MBO Raad handreikingen.
Lees meer...


Webinar ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ - 27 mei 2016
28 mei 2016

Lees meer...


Webinar 'Examencommissies en kwaliteitsborging'. Aanmelding geopend!
23 mei 2016

Op vrijdag 27 mei van 11:00-12:00 uur organiseert het Servicepunt examinering mbo een eerste webinar. Het onderwerp is ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’.
Lees meer...


Nieuw: Examentaken mbo
10 mei 2016

De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren. Hiermee kunt u inzichtelijk maken wie binnen de examenorganisatie welke taak uitvoert en weet u zeker of alle wettelijke taken ook daadwerkelijk zijn belegd. Het is dus een hulpmiddel om de kwaliteit van examinering te organiseren en te borgen.
Lees meer...


Stijgende lijn examinering mbo in het Onderwijsverslag
14 april 2016

De cijfers over de kwaliteit van de examinering en diplomering in het mbo laten in De Staat van het Onderwijs; onderwijsverslag 2014/2015 een stijgende lijn zien. Alle inspanningen van mbo-scholen voor de verbetering van de examenkwaliteit laten aantoonbaar zien dat de kwaliteit is verbeterd.
Lees meer...


Themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext
5 april 2016

Voor het themaonderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’ zoekt de Inspectie van het onderwijs goede praktijkvoorbeelden van de afname en beoordeling van praktijkgerichte examens in de praktijk of binnen de school.
Lees meer...


MBO Casino; u kunt nog inzetten!
29 maart 2016

Examineren in het mbo ... Spannende uitdaging of routineklus? Hoogtepunt of hoofdpijndossier? Gedisciplineerd de regels volgen of vernuftig improviseren? Risicogedreven toezicht op afstand, of nauwlettende controle? Kom voor vragen én antwoorden naar MBO Casino
Lees meer...


Inschrijving conferentie 1 april 2016 gesloten
24 maart 2016

Het maximum aantal deelnemers voor de conferentie ‘Examencommissies; van kwaliteit naar kwaliteitsborging’ is bereikt. Vanaf dit moment kunt u zich helaas niet meer aanmelden voor deelname op 1 april. Wij begroeten u graag op een van onze volgende conferenties.
Lees meer...


Inschrijving Conferentie 1 april 2016
8 maart 2016

Speciaal voor leden van examencommissies organiseert het servicepunt zijn achtste conferentie. Wij hopen u opnieuw te inspireren om de examenkwaliteit te verbeteren. Naast de rol van examencommissies en de examentaken gaat de conferentie over kwaliteitsborging en evaluatie.
Lees meer...


Voorstel wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs naar Kamer: aanscherping eisen examencommissies mbo
18 februari 2016

De minister van OCW heeft de Tweede Kamer in een voorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de aanscherping van de eisen voor examencommissies in het mbo gestuurd.
Lees meer...


Aangepaste versie publicatie over herziening waarderingskader 2017 en dekking
5 februari 2016

Na publicatie in de nieuwsbrief van 4 februari 2016, zijn er kleine wijzigingen aangebracht in de publicatie op pagina 9.
Lees meer...


Handreiking keuzedelen vastleggen in OER en examenplan
5 februari 2016

De examinering van keuzedelen. Wat legt u daarover vast in de OER en het examenplan? Hoe zorgt u voor transparante communicatie naar de student? In deze handreiking vindt u daarover twee checklists.
Lees meer...


Negen nieuwe sectorale examenprojecten van start
22 januari 2016

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken ook in 2016 aan de kwaliteit van examinering in hun branche of bedrijfstak.
Lees meer...


Stand van zaken externe validering
22 januari 2016

De ministeries van OCW en EZ hebben Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) de opdracht gegeven uiterlijk 1 mei 2016 een advies te geven over de kaders voor externe validering van examens die mbo-scholen zelf hebben ontwikkeld.
Lees meer...


Etalageconferentie Invoering Herziening Kwalificatiestructuur
15 december 2015

Op 29 januari 2016 organiseert het Servicepunt IHKS een etalageconferentie. Per 1 augustus 2016 is de invoering van de herziene kwalificatiestructuur een feit.
Lees meer...


Workshops van het servicepunt: U kunt nog aansluiten!
15 december 2015

Ook in het nieuwe jaar blijft het Servicepunt examinering mbo workshops aanbieden rondom een bepaald thema of voor een specifieke doelgroep.
Lees meer...


Configuraties met uitgestelde keuze mogelijk
30 november 2015

Scholen moeten voldoende keuzedelen verzorgen waaruit studenten kunnen kiezen in het kader van hun beroepsopleiding. In een artikel leest u meer over de programmeerruimte die scholen hebben.
Lees meer...


Procesarchitectuur Examinering vernieuwd!
19 november 2015

In de afgelopen maanden werkten CINOP en het Servicepunt examinering mbo aan een herziening en aanvulling van alle servicedocumenten in de digitale Procesarchitectuur Examinering.
Lees meer...


Voortgang wetswijziging examencommissies mbo
10 november 2015

De voorgenomen wetswijziging scherpt de taken en bevoegdheden van de examencommissies in het mbo aan en benoemt een aantal nieuwe taken. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie.
Lees meer...


Keuzedelen vanaf 1 augustus 2016: wat staat er in wetsvoorstel?
28 oktober 2015

De Eerste Kamer heeft op 13 oktober het wetsvoorstel keuzedelen aangenomen. Hiermee is de introductie van keuzedelen in beroepsopleidingen vanaf 2016 een feit.
Lees meer...


Consequenties van uitstel rekenen in vo en mbo
28 oktober 2015

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen vorige week de consequenties van de aangenomen moties op een rijtje gezet.
Lees meer...


Invoering nieuw toezichtkader mbo op 1 augustus 2017
28 oktober 2015

De invoering van het nieuwe toezichtkader mbo van de Inspectie van het Onderwijs schuift met een jaar op naar 1 augustus 2017.
Lees meer...


19 november workshop Digitaal toetsen? Help!
13 oktober 2015

Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 19 november de gratis workshop Digitaal toetsen? Help? Heeft u zich al ingeschreven?
Lees meer...


Inschrijving gesloten voor conferentie over herziening en examinering
9 oktober 2015

U kunt zich niet meer aanmelden voor de conferentie ‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’.
Lees meer...


Uitstel rekentoets mbo: doorlopende leerlijn mbo-hbo onder druk
6 oktober 2015

Lees de reactie van de MBO Raad over het uitstel van de rekentoets.
Lees meer...


OCW, MBO Raad en NRTO ondertekenen Examenagenda mbo 2015-2020
1 oktober 2015

OCW-minister Jet Bussemaker, MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en NRTO-voorzitter Hans Hillen hebben met hun handtekening onder de examenagenda het startschot gegeven voor verdere verbetering van de examenkwaliteit in het mbo.
Lees meer...


Servicepunt biedt opnieuw gratis workshops aan
25 september 2015

Het servicepunt biedt ook dit studiejaar gratis workshops over diverse onderwerpen. Van digitaal examineren tot het gebruiken van evaluatiegegevens. Meld u aan!
Lees meer...


Nieuw: veelgestelde vragen over examinering en herziene dossiers
17 september 2015

Het servicepunt heeft het een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen over de herziene kwalificatiedossiers en examinering.
Lees meer...


Visiebrief Bussemaker over een responsief mbo
15 september 2015

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 september de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op het mbo.
Lees meer...


Overzicht examenleveranciers en -instrumenten voor herziene dossiers online
11 september 2015

De themapagina examenleveranciers is geactualiseerd. Hier vindt u een overzicht van de examenleveranciers die actief zijn binnen het mbo. Er is een overzicht toegevoegd voor de herziene kwalificatiedossiers.
Lees meer...


Onjuistheden in laatste nieuwsbrief
7 september 2015

In de laatste nieuwsbrief zijn helaas twee onjuistheden geslopen.
Lees meer...


Inspectie hanteert nieuwe normering voor examenkwaliteit
3 september 2015

Deze zomer is in de Staatscourant een regeling van de minister van OCW van 10 juli 2015 verschenen, waarin de normering bij het inspectietoezicht op de examens in het mbo wordt gewijzigd.
Lees meer...


Conceptkaderexamens voor entreeopleidingen opgeleverd
3 september 2015

De werkgroep Examinering van het platform Entree heeft voor alle profielen van de entreeopleidingen kaderexamens ontwikkeld.
Lees meer...


Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Vaststellen van exameninstrumenten’
3 september 2015

Het Servicepunt examinering mbo heeft een publicatie gemaakt over het vaststellen van exameninstrumenten. Dit naar aanleiding van een leg-uit-bijeenkomst.
Lees meer...


Tip: interessante publicaties/blogs over examinering
19 augustus 2015

Bekijk overzichten van publicaties over examinering van het servicepunt en andere organisaties.
Lees meer...


Nieuw overzicht veel gestelde vragen van inspectie
23 juli 2015

De Inspectie van het Onderwijs heeft een nieuw overzicht gemaakt van veel gestelde vragen op basis van het toezicht in het mbo en het bijbehorende waarderingskader.
Lees meer...


Internetconsultatie voorgenomen wetswijziging examencommissies
15 juli 2015

De minister van OCW wil via een wetswijziging de eisen aan examencommissies in het mbo aanscherpen. Via een internetconsultatie toetst zij of deze wetswijziging aansluit bij de wensen van het veld.
Lees meer...


Acht nieuwe sectorale examenprojecten van start
7 juli 2015

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in 2015 en 2016 in de kwaliteit van examinering in hun branche.
Lees meer...


Examinering van keuzedelen: wanneer telt het mee voor de slaag-/zakbeslissing?
30 juni 2015

Het streven is om vanaf cohort 2018-2019 het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling.
Lees meer...


Slaag-/zakregeling rekenen bekend
30 juni 2015

In de voortgangsrapportage rekenen staat informatie over de overgangsregeling voor het rekenexamen.
Lees meer...


Kwalificatiedossier Dienstverlening: vier scenario’s voor onderwijs en examinering
25 juni 2015

Er zijn vier scenario's ontwikkeld voor onderwijs en examinering voor het nieuwe kwalificatiedossier Dienstverlening.
Lees meer...


Handreiking opstellen OER bij start herziene dossiers
22 juni 2015

Het servicepunt heeft een handreiking gemaakt voor het opstellen van een OER bij de start van de herziene dossiers.
Lees meer...


Resultaten onderzoek 'Ervaringen ingekochte examens mbo'
19 juni 2015

Karin van de Burgt heeft dit voorjaar een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van scholen en examenleveranciers en -consortia met ingekochte examens.
Lees meer...


Wetsvoorstel keuzedelen
17 juni 2015

De Tweede Kamer heeft de aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd.
Lees meer...


Nieuwe begrippenkaarten online
16 juni 2015

Op basis van het begrippenkader examinering mbo heeft het Servicepunt examinering een aantal begrippenkaarten ontwikkeld. Er staan nieuwe begrippenkaarten online.
Lees meer...


Aanpassingen op wetsvoorstel WEB rondom keuzedelen: hoe nu verder?
10 juni 2015

Mbo-studenten krijgen in het voorstel wetswijziging keuzedelen meer keuzemogelijkheden. Diverse partijen onderzoeken wat hiervan de gevolgen zijn.
Lees meer...


Inventarisatie wettelijke en branchevereisten in herziene kwalificatiedossiers
22 mei 2015

Welke wettelijke en branchevereisten staan in de herziene kwalificatiedossiers? SBB maakte hiervan een inventarisatie.
Lees meer...


Examenleveranciers aan het woord over herziene kwalificatiedossiers
19 mei 2015

Zeven examenleveranciers delen in een artikel hun tips over de examinering van de herziene kwalificatiedossiers.
Lees meer...


Servicepunt IHKS introduceert Procesarchitectuur Herziening
30 april 2015

In de Procesarchitectuur Herziening (PH) vindt u in één integraal model alle processen die voor alle organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De PH is beschikbaar voor alle scholen.
Lees meer...


Geactualiseerd begrippenkader examinering mbo
24 april 2015

Gezien de ontwikkelingen in het mbo rondom examinering en de invoering van de herziene kwalificatiedossier heeft het Servicepunt examinering mbo het begrippenkader geactualiseerd.
Lees meer...


Generiek rekenen en de slaag-/zakregeling
23 april 2015

Blijf werken met cijfers en handhaaf de gecommuniceerde slaag-/zakregeling. Zo luidt het voorstel dat de MBO Raad en NRTO op 14 april per brief deden aan de minister en staatssecretaris van OCW.
Lees meer...


Voorbeeldteksten OER over generieke examens
23 april 2015

Er zijn voorbeeldteksten die u kunt gebruiken voor communicatie in de OER over het hanteren van de slaag-/zakregeling voor Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen.
Lees meer...


Handreiking waarmerken van diploma’s
23 april 2015

Het servicepunt heeft een handreiking gemaakt voor scholen over het waarmerken van diploma's.
Lees meer...


Op tal van punten is de kwaliteit van het onderwijs in het mbo sterk verbeterd. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs dat vandaag is verschenen.
Lees meer...


Uitkomsten van onderzoek naar succesfactoren voor examencommissies
14 april 2015

De kracht van de examencommissie wordt bepaald door de mate waarin zij gelegitimeerd is, kwaliteitsbewust is en onafhankelijk is gepositioneerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat IVA Onderwijs in opdracht van de MBO Raad heeft uitgevoerd.
Lees meer...


Examineringsprojecten bij bedrijfstakgroepen
24 maart 2015

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak.
Lees meer...


Presentaties conferentie 'De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’ online
23 maart 2015

Op 6 maart organiseerde het servicepunt alweer zijn zesde conferentie. Deze keer stond in Bunnik de examencommissie centraal. De presentaties van deze conferentie staan online.
Lees meer...


Conceptwaarderingskader mbo 2016 gereed
23 maart 2015

De Onderwijsinspectie werkt aan een actualisatie van het waarderingskader mbo. Het conceptwaarderingskader is inmiddels gereed.
Lees meer...


Nieuwe publicaties Herziene kwalificatiedossiers en examinering
11 maart 2015

De herziene kwalificatiedossiers blijven de basis voor examinering. Wat verandert er? En hoe pakt u de vertaalslag van herzien kwalificatiedossier naar examinering aan?
Lees meer...


Inschrijving voor conferentie voor en over examencommissies gesloten
20 februari 2015

Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 6 maart de conferentie ‘De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’. U kunt zich niet meer voor deze conferentie aanmelden.
Lees meer...


Geactualiseerde examenprofielen online
18 februari 2015

De geactualiseerde examenprofielen zijn gepubliceerd op de website kwalificatiesmbo.nl onder de knop De dossiers.
Lees meer...


Handreiking examineren studenten met extra ondersteuningsvraag
30 januari 2015

In samenwerking met collega’s van de MBO Raad heeft het servicepunt gewerkt aan een handreiking over aangepast examineren in het mbo.
Lees meer...


Keurmerk examenleveranciers en extern valideren exameninstrumenten: waar staan we?
28 januari 2015

Het ministerie heeft een paar eerste ideeën voor het keurmerk en extern valideren gedeeld, maar vraagt de sector om zelf met voorstellen te komen. De MBO Raad verkent in nauwe samenwerking met de NRTO wat dit voornemen van de minister betekent voor mbo-scholen.
Lees meer...


Vernieuwde publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Examinering en herziening kwalificatiestructuur'
26 januari 2015

Het servicepunt heeft een publicatie gemaakt over wat de herziening van de kwalificatiestructuur betekent voor de examinering. Er zijn wat kleine wijzigingen in de publicatie gemaakt.
Lees meer...


Vooraankondiging conferentie voor en over examencommissies
22 januari 2015

Op vrijdag 6 maart 2015 is de eerstvolgende conferentie van het Servicepunt examinering mbo opnieuw in het Postillion Hotel in Bunnik.
Lees meer...


Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs
5 januari 2015

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Inspectie van het Onderwijs een nieuwsbrief over het mbo verstuurd. Hierin staan een aantal relevante artikelen voor examineringsfunctionarissen.
Lees meer...


Servicepunt examinering mbo heeft groot bereik
15 december 2014

Medewerkers van mbo-scholen weten het Servicepunt examinering mbo goed te vinden. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over 2014.
Lees meer...


Gewijzigde handreiking ‘Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens’
11 november 2014

Het servicepunt heeft de handreiking ‘Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens’ gewijzigd en aangevuld.
Lees meer...


Wijzigingen toezichtkader inspectie
30 oktober 2014

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt in twee slagen haar toezichtkader. Per 1 januari 2015 worden via een ‘Addendum’ de eerste wijzigingen doorgevoerd.
Lees meer...


Presentaties conferentie ‘Examinering in de praktijk’ online
30 oktober 2014

De presentaties van de conferentie ‘Examinering in de praktijk: niet alleen op papier goed geregeld’ van 3 oktober staan online.
Lees meer...


Het servicepunt presenteert...
24 september 2014

Het Servicepunt examinering mbo verzorgt presentaties over zijn serviceproducten en de uitkomsten van de leg-uit-bijeenkomsten. Doel is om verschillende doelgroepen binnen een school met elkaar in gesprek te brengen.
Lees meer...


Servicepunt biedt gratis workshops aan
24 september 2014

Voor elke fase in het examineringsproces (plan- do- check- act) biedt het servicepunt gratis workshops aan zodat u zelf aan de slag kunt! In deze workshops doet u inspiratie op en krijgt u handreikingen.
Lees meer...


Overzicht van examenleveranciers
9 september 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft een overzicht verzameld van het aanbod van examenleveranciers voor de diverse mbo-opleidingen.
Lees meer...


Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Taal en rekenen: van COE tot beroepsspecifieke examens’
2 september 2014

Op 3 juni organiseerde het Servicepunt examinering mbo een leg-uit-bijeenkomst voor contactpersonen over beroepsgerichte examinering van taal- en rekenonderwijs. Hiervan is een publicatie gemaakt.
Lees meer...


Programma van eisen voor examenprocessen mbo
2 september 2014

Kennisnet heeft, in samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, saMBO-ICT, enkele mbo-scholen en Capgemini een referentiekader voor een programma van eisen voor alle examenprocessen in het mbo geschreven.
Lees meer...


Publicatie over examinering in de beroepspraktijk
2 september 2014

Het servicepunt heeft een overzichtelijk document over examinering in de beroepspraktijk gemaakt.
Lees meer...


Personele wisselingen bij Servicepunt examinering mbo
22 augustus 2014

Bij het Servicepunt examinering mbo hebben in de zomervakantie een aantal personele wisselingen plaatsgevonden.
Lees meer...


Handreiking Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens
26 juni 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft de afgelopen maanden samen met medewerkers van diverse mbo-scholen gewerkt aan een handreiking over de beveiliging van examens.
Lees meer...


Toelichting op publicatie wettelijke en branchevereisten & examinering
16 juni 2014

Vanwege vragen van scholen heeft het servicepunt de publicatie van de leg-uit-bijeenkomst over wettelijke en branchevereisten aangepast. De nieuwe versie is nu beschikbaar.
Lees meer...


Visiebrief minister besteedt aandacht aan standaardisering examinering
2 juni 2014

In haar visiebrief over het mbo besteedt minister Bussemaker uitgebreid aandacht aan standaardisering van de examinering.
Lees meer...


Conferentie 'Examinering in de praktijk: niet alleen op papier goed geregeld!' op 3 oktober
2 juni 2014

Het servicepunt organiseert op 3 oktober de conferentie 'Examinering in de praktijk: niet alleen op papier goed geregeld!'.
Lees meer...


Savantis ontvangt keurmerk Examenleverancier
30 mei 2014

Eind mei ontving de exameninstelling Savantis het keurmerk Examenleverancier voor mbo-opleidingen.
Lees meer...


Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk?’
26 mei 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft een publicatie gemaakt van de leg-uit-bijeenkomst 'Transparantie op papier = transparantie in de examenpraktijk?' van 1 april.
Lees meer...


Enquêtes over websites van servicepunt
22 april 2014

Het Servicepunt examinering mbo is benieuwd naar uw mening over de verschillende websites van het servicepunt.
Lees meer...


Onderwijsverslag: veel gaat goed, sommige dingen moeten beter
17 april 2014

'Veel gaat goed, sommige dingen moeten beter.' Deze conclusie valt te trekken uit ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag 2012-2013 van de inspectie dat op 16 april verscheen.
Lees meer...


Bewaartermijnen examengegevens
8 april 2014

Op basis van gesprekken met enkele medewerkers van scholen en het servicepunt heeft de inspectie haar eerdere uitspraak over de bewaartermijn van examengegevens herzien.
Lees meer...


Begrippenkader examinering geactualiseerd
3 april 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft het begrippenkader voor examinering in het mbo uit 2011 geactualiseerd.
Lees meer...


Presentaties conferentie 'Construeren en vaststellen' online
2 april 2014

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 21 maart 2014 de conferentie ´Construeren en vaststellen examens: een vak apart'. De eerste presentaties van deze conferentie staan inmiddels online.
Lees meer...


Veelgestelde vragen geactualiseerd
25 maart 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft de vragen die het de afgelopen periode heeft ontvangen, verzameld. Het geactualiseerde overzicht van deze vragen met bijbehorende antwoorden vindt u inmiddels op de website.
Lees meer...


Publicaties leg-uit-bijeenkomst: voorwaardelijke toetsing en wettelijke en branchevereisten
25 maart 2014

Het Servicepunt examinering organiseerde op 28 januari een leg-uit-bijeenkomst over alle do’s en don’ts rondom voorwaardelijke toetsing en de examinering van wettelijke beroepsvereisten en branchevereisten. Van deze bijeenkomst zijn twee publicaties beschikbaar.
Lees meer...


Servicepunt inventariseert beveiliging examens mbo
25 februari 2014

Voor het Servicepunt examinering mbo is de geconstateerde fraude van het ROC van Amsterdam aanleiding geweest om haar contactpersonen examinering in de scholen te bevragen op dit onderwerp.
Lees meer...


Servicepunt inventariseert beveiliging examens mbo
25 februari 2014

Voor het Servicepunt examinering mbo is de geconstateerde examenfraude bij het ROC van Amsterdam aanleiding geweest om haar contactpersonen examinering in de scholen te bevragen op dit onderwerp.
Lees meer...


Examinering: ook op de CvI-conferentie
24 februari 2014

Ook op de conferentie ‘Groei & bloei’ van het Consortium voor Innovatie (CvI) op 2 en 3 april 2014 is er volop aandacht voor de kwaliteit van examinering. Er zijn maar liefst zestien workshops waarin examinering centraal straat.
Lees meer...


Project ‘Servicepunt examinering mbo 2014-2015’
24 februari 2014

In januari is besloten het Servicepunt examinering mbo te continueren in de jaren 2014 en 2015. Het projectplan beschrijft dat het servicepunt in deze twee jaren doorgaat met de huidige, gewaardeerde activiteiten, maar ook enkele nieuwe vormen van ondersteuning initieert.
Lees meer...


Examenplatform Uiterlijke Verzorging ontvangt keurmerk Examenleverancier
10 februari 2014

In het Examenplatform Uiterlijke Verzorging (UV) werken mbo-scholen samen aan de kwaliteitsverbetering van de examens. Op 31 januari zagen de aangesloten scholen van het Examenplatform hun inspanningen beloond met het keurmerk Examenleverancier.
Lees meer...


Workshops Examenkwaliteit
22 januari 2014

Het Servicepunt examinering mbo heeft een breed aanbod aan serviceproducten en scans, die mbo-scholen zelfstandig kunnen gebruiken om de (beroepsgerichte) examenkwaliteit te verbeteren. Het servicepunt wil het gebruik van deze producten stimuleren en biedt daarom gratis workshops aan waarin mbo-scholen met deze producten aan de slag gaan.
Lees meer...


Servicepunt geeft presentaties
22 januari 2014

Wilt u examinering hoger op de agenda van uw mbo-school zetten? Of wilt u aandacht besteden aan de Procesarchitectuur Examinering in uw opleidingsteam? Dan kunt u het Servicepunt examinering mbo uitnodigen om een presentatie te verzorgen.
Lees meer...


Publicatie leg-uit-bijeenkomst ‘Examencommissie: taken en verantwoordelijkheden’
9 januari 2014

Het Servicepunt examinering organiseerde op 13 november 2013 de allereerste leg-uit-bijeenkomst over de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie. Van deze bijeenkomst is een publicatie gemaakt met daarin relevante wet- en regelgeving en een weergave van de bijeenkomst.
Lees meer...


Verlenging Servicepunt examinering mbo in 2014 en 2015
12 december 2013

De MBO Raad en het ministerie van OCW zien het succes van het Servicepunt examinering mbo. Daarom heeft de MBO Raad subsidie aangevraagd en OCW dit verzoek gehonoreerd. Het servicepunt blijft dus ook in 2014 en 2015 bestaan.
Lees meer...


Mbo-examenleveranciers vinden elkaar
9 december 2013

Verschillende examenleveranciers die voor en in samenwerking met mbo-scholen en relevante branches examenproducten en/of examendiensten leveren, hebben afgesproken dat zij in de toekomst bijeen komen om elkaar te informeren over hun producten en werkwijze.
Lees meer...


Kostenmodel examinering geeft meer zicht en grip op de kosten
26 november 2013

Het Kostenmodel examinering helpt bij het beantwoorden van sturingsvragen en brengt de kosten van examinering op uw school in kaart. Er is nu een vernieuwde gebruikersvriendelijkere versie van het kostenmodel beschikbaar.
Lees meer...


Succesvolle conferentie 'Kwaliteitsborging van examinering'
4 november 2013

De vierde conferentie van het Servicepunt examinering mbo vond plaats op 1 november. Ruim tweehonderd mensen schreven zich in voor de conferentie 'Kwaliteitsborging van examinering: een taak voor iedereen'.
Lees meer...


Concreet aan de slag met de Procesarchitectuur Examinering
1 november 2013

Hoe borgt uw mbo-school de kwaliteit van het gehele examenproces? Wat maakt dat de examinering goed op orde is? De Procesarchitectuur Examinering helpt u daarbij. Deze is verbeterd en in een digitaal jasje gestoken.
Lees meer...


Schriftelijke weergave conferentie 'Examinering in de bpv'
31 oktober 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft een schriftelijke weergave gemaakt van de conferentie 'Examinering in de bpv' in mei en juni 2013.
Lees meer...


Eerste Keurmerken Examenleverancier uitgereikt
17 oktober 2013

Jan van Zijl reikte op 15 oktober 2013 op een feestelijke bijeenkomst de eerste Keurmerken Examenleverancier uit aan twee leden van Excenter: KCHandel Examens en Kenniscentrum Transport en Logistiek (VTL).
Lees meer...


BET's en SET: wat is uw mening?
4 oktober 2013

Wij zijn benieuwd wat uw mening is over de vormgegeven BET's en SET en nodigen u uit om de enquête over het gebruik van de documenten in te vullen.
Lees meer...


Servicepunt organiseert leg uit-bijeenkomsten
17 september 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft een nieuwe activiteit op het programma staan: leg uit-bijeenkomsten.
Lees meer...


Uitkomsten enquête BET’s en SET
17 september 2013

Vanaf april 2013 heeft het servicepunt in een enquête gepeild op welke wijze de BET’s voorzien in een behoefte van de mbo-scholen.
Lees meer...


Vormgegeven versies BET's en SET online beschikbaar
13 september 2013

De vormgegeven versies van de Beschrijvingen van Examentaken (BET's) en Scan Examentaken (SET) zijn beschikbaar.
Lees meer...


Opinieblad Back Stage verschenen met artikel over examinering
12 september 2013

De 22e editie van Back Stage, opinieblad over mbo en educatie, is verschenen. In dit nummer o.a. ook een artikel over de kwaliteitsslag examinering in het mbo.
Lees meer...


Brief OCW over voortgang herziening kwalificatiestructuur
10 september 2013

Minister Bussemaker van het ministerie van OCW heeft op 6 september een brief naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gestuurd.
Lees meer...


Publicatie conferenties Examinering in de bpv
5 september 2013

De publicatie van de twee conferenties over examinering in de bpv laat nog wat langer op zich wachten.
Lees meer...


Presentaties conferenties 'Examinering in de bpv'
25 juni 2013

De conferentie 'Examinering in de bpv' kende op 31 mei en 21 juni twee succesvolle edities. De eerste presentaties zijn beschikbaar.
Lees meer...


Keurmerk examenleveranciers
25 juni 2013

Excenter ontwikkelt een keurmerk voor examenleveranciers in samenwerking met Kiwa.
Lees meer...


Nieuwe versies Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken beschikbaar
25 juni 2013

Bureau ICE heeft in het kader van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ nieuwe versies van de Beschrijvingen van Examentaken (BET) en Scan Examentaken (SET) opgeleverd.
Lees meer...


OCW akkoord met laatste drie deelplannen
27 mei 2013

Het ministerie van OCW is recent akkoord gegaan met de laatste drie deelplannen van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’.
Lees meer...


Onderwijsverslag 2011-2012 verschenen
25 april 2013

Vier op de vijf opleidingen in het mbo voldoen aan de basiskwaliteit. De rendementen zijn gestegen. Het aantal voortijdige schoolverlaters is sterk gedaald.
Lees meer...


Overzicht kritische succesfactoren voor examinering
22 maart 2013

In opdracht van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ heeft IVA Onderwijs een overzicht gemaakt van kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit.
Lees meer...


Reactie op Beschrijvingen van en Scan Examenstaken
21 maart 2013

De conceptversies van de Beschrijvingen van Examentaken (BET) en de bijbehorende Scan Examentaken (SET) kunt u sinds januari downloaden.
Lees meer...


Veelgestelde vragen online
14 maart 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft de vragen die het de afgelopen periode heeft ontvangen, verzameld. Een overzicht van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden vindt u inmiddels op de website.
Lees meer...


Handreiking voor professionalisering examenfunctionarissen
4 februari 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft samen met de MBO Raad een handreiking opgesteld voor scholen om hun aanpak voor de professionalisering van examenfunctionarissen te bepalen en beschrijven.
Lees meer...


Scholingsaanbod voor examenfunctionarissen
1 februari 2013

Het Servicepunt examinering mbo heeft het scholingsaanbod geïnventariseerd dat voor examenpersoneel bestaat of wordt ontwikkeld bij alle aanbieders.
Lees meer...


Terugblik conferentie Focus op Examinering
1 februari 2013

Het Servicepunt examinering mbo organiseerde op 25 januari 2013 zijn eerste conferentie. Bijna 160 deelnemers waren aanwezig in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
Lees meer...


Professionalisering van examenfunctionarissen
8 januari 2013

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 december 2012 een brief naar alle mbo-instellingen gestuurd over de professionalisering van examenfunctionarissen.
Lees meer...


Opbrengsten inventarisatiefase procesarchitectuur
8 januari 2013

Eén van de deelprojecten is het doorontwikkelen van de procesarchitectuur examinering tot kwaliteitsinstrument. Hiervoor heeft CINOP de afgelopen maanden bij ongeveer 140 personen van roc’s, aoc’s en vakscholen geïnventariseerd wat de wensen en eisen zijn voor zo’n instrument.
Lees meer...


Regeling modeldiploma mbo opgeschort
7 januari 2013

Op 31 december is de wijzigingsregeling over de Regeling modeldiploma mbo in de Staatscourant gepubliceerd.
Lees meer...


Project ‘Focus op standaarden in examinering’
5 december 2012

De MBO Raad en SBB hebben recent aan OCW laten weten dat zij het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ willen opsplitsen. Beide partijen zijn van mening dat door de opsplitsing verantwoordelijkheden duidelijker kunnen worden belegd.
Lees meer...


Project ‘Focus op standaarden in examinering’ van start
27 september 2012

In opdracht van de MBO Raad is MBO Diensten gestart met de uitvoering van het project ‘Focus op standaarden in examinering’. Het project borduurt voort op de opbrengsten van het traject Examenprofiel
Lees meer...


Analyse kwaliteit examinering in het mbo
27 september 2012

IVA Beleidsonderzoek en Advies doet onderzoek naar de kwaliteit van examinering in het mbo op basis van bureauonderzoek en gegevens van de Inspectie van het Onderwijs
Lees meer...


Procesarchitectuur Examinering doorontwikkelen
27 september 2012

Op basis van een brede inventarisatie van de ervaringen met de procesarchitectuur stelt CINOP, in samenwerking met examen- functionarissen, van mbo-scholen een digitale versie 2.0 op
Lees meer...


Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren
27 september 2012

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft zeven functieprofielen ontwikkeld voor betrokkenen bij examinering. Bureau ICE voorziet deze profielen van meetbare indicatoren
Lees meer...