Nieuwsbrief examinering mbo

28 november 2016

Nieuwsbrief 52: Erkennen van leer- en werkervaring
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 
Leven Lang Leren staat op de agenda. In september verscheen een brief van de minister (klik hier) en tijdens de algemene ledenvergadering van de MBO Raad spraken scholen over maatwerk voor volwassenen en aandacht voor het erkennen van zowel leer-als van werkervaring (al dan niet via EVC). Het Servicepunt examinering mbo heeft de taak gekregen om mbo-scholen te ondersteunen bij vormgeving van het erkennen van leer- en werkervaring. In deze ‘special’ praten we u kort bij over dit onderwerp.

Erkennen leerervaring en werkervaring
Wat is het erkennen van leer- en werkervaring? Mensen die door werk of studie al kennis en ervaring hebben opgedaan en dit kunnen aantonen, kunnen deze leer- en werkervaringen laten valideren en erkennen. Wanneer zij tot doel hebben een mbo-diploma te behalen, nemen zij hiervoor contact op met een school. Mbo-scholen kunnen op basis van de ervaring dan vrijstelling geven voor onderwijs of examinering. Voor het erkennen van werkervaring kunnen mbo-scholen samenwerken met (erkende) EVC-aanbieders. Dit wordt ook wel de onderwijsroute genoemd.
Meer informatie over erkennen leer- werkervaring>

Geslaagde werkconferentie ‘VER-, HER- en ERkennen van leer- en werkervaring’
Met ingang van 2016 is het een en ander veranderd bij het erkennen van leer- en werkervaring. Door de scheiding van de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute is een goede afstemming tussen mbo-scholen en EVC-aanbieders belangrijk. Op 8 november kwamen ongeveer 80 mensen naar Woerden om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met elkaars – verschillende – werelden waarin de erkenning van leer- en werkervaring een belangrijke rol speelt. De groep deelnemers was een mooie mix van EVC-aanbieders en vertegenwoordigers van het mbo: leden van examencommissies, teammanagers en onderwijskundigen. Ook de aanwezigheid van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en enkele convenantpartners zoals de Stichting van de Arbeid werd erg op prijs gesteld. De presentaties zijn beschikbaar op onze website.
Lees meer>

Vrijstellingen op basis van leer- en/of werkervaring
Wat doet u, als mbo-school, als er een verzoek binnenkomt voor vrijstelling van onderwijs en/of examinering op basis van leerervaring (bijvoorbeeld diploma’s van mbo- of andere opleidingen) of op basis van werkervaring (bijvoorbeeld een ervaringscertificaat). Wie is daarvoor verantwoordelijk? Welke procedure heeft u daarvoor? Welke middelen zet u in? Op de website van het Servicepunt examinering mbo vindt u de eerste handreikingen die u kunnen helpen bij dit onderwerp. Mist u nog handreikingen of heeft u een goed idee, stuur dan een mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl. Op donderdagochtend 9 februari 2017 zal het servicepunt een werkbijeenkomst organiseren in Woerden om nieuwe handreikingen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de mbo-school. Reserveer deze datum alvast in de agenda en houd de nieuwsbrief in de gaten voor de aanmelding.

Convenant ter stimulering van het erkennen van EVC
De overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) en de Stichting van de Arbeid hebben het Convenant EVC uit 2012 aangepast. De reden is dat het oude convenant onvoldoende aansloot bij het systeem van validering van eerder verworven competenties zoals dat per 1 januari 2016 is ingevoerd. Het nieuwe convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties is op 8 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en is afgesloten voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 (klik hier voor convenant). Met het nieuwe convenant leggen overheid en sociale partners afspraken vast over het stimuleren van EVC en over de kwaliteitsborging ervan. EVC is in eerste instantie bedoeld als zelfstandig instrument voor de arbeidsmarkt. In de arbeidsmarktroute wordt validering uitgevoerd door EVC-aanbieders en worden werk- en leerresultaten in kaart gebracht en gewaardeerd die mensen kunnen helpen bij hun verdere loopbaanontwikkeling. Het Nationaal Kenniscentrum EVC is verantwoordelijk voor het erkennen van EVC-aanbieders. Op hun website zijn alle erkende EVC-aanbieders te vinden en zullen op termijn de EVC-certificaten worden geregistreerd.

Het erkennen van leer- en werkervaring en de herziene kwalificatiedossiers
Vanaf 1 augustus 2016 zijn de mbo-scholen gestart met de opleidingen op basis van de herziene kwalificatiestructuur. Dat betekent dat scholen nog in de opstartfase zitten en dat nog niet de gehele opleiding in uitvoering is. Wat betekent dit voor een EVC-kandidaat met een verzilveringsvraag? Er moet een bewuste keuze gemaakt worden voor óf erkennen op een ‘oude’ kwalificatie (lopend cohort) óf erkennen op een herziene kwalificatie.
Lees meer>

Meer weten over het erkennen van leer- en werkervaring?
Op de website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over dit thema onder de paarse button ‘LW’. Hier vindt u de kaders, handreikingen en informatie over de conferentie.

Meer nieuwsbrieven...