Nieuwsbrief examinering mbo

19 november 2015

Editie 34
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

Procesarchitectuur Examinering vernieuwd!
In de afgelopen maanden werkten CINOP en het Servicepunt examinering mbo aan een herziening en aanvulling van alle servicedocumenten in de digitale Procesarchitectuur Examinering. Hoofddoelen waren het verhelderen van de aard van de documenten (handreiking, voorbeeld, stappenplan of checklist), verbeteren van de inhoud, beter koppelen van documenten aan de processtappen, aanvullen van hiaten en opfrissen van de inleidende teksten. Lees meer...

 

Voortgang wetswijziging examencommissies mbo
Om de examenkwaliteit in het mbo te vergroten wil minister Bussemaker van OCW via een wetswijziging de eisen aan examencommissies in het mbo aanscherpen. Op het gebied van taken en bevoegdheden. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie. Zo geldt straks de wettelijke eis dat minstens één extern lid en één mbo-docent zitting hebben in de examencommissie. Managers mogen lid worden van de examencommissie. Voorwaarde is wel dat scholen daarbij regels vaststellen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Leden van het college van bestuur mogen geen lid worden van de examencommissie.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel begin 2017 tot wet verheven en treedt het op een zodanige datum in werking dat scholen voldoende tijd hebben om aan de aangescherpte eisen voor examencommissies te voldoen. Lees meer…

 

Nieuw toezichtkader Onderwijsinspectie
De invoering van het nieuwe toezichtkader mbo van de Inspectie van het Onderwijs schuift met een jaar op naar 1 augustus 2017. Dat heeft de inspectie via haar website bekend gemaakt. Verschillende interne en externe ontwikkelingen zijn de oorzaak van dit uitstel.

Daarnaast heeft de inspectie een nieuw concept voor het waarderingskader gepubliceerd. Dit concept hanteert zij in de komende twee pilots voor het bestuursgerichte toezicht. Het kader bouwt in belangrijke mate voort op het ontwerp dat de inspectie gebruikte bij de pilots in 2015. Het Servicepunt examinering mbo werkt samen met de Onderwijsinspectie aan een publicatie over wat het nieuwe waarderingskader betekent voor de examinering van herziene dossiers. Lees meer…

 

Keuzedelen vanaf 1 augustus 2016: wat staat er in wetsvoorstel?
De Eerste Kamer heeft op 13 oktober het wetsvoorstel keuzedelen aangenomen. Hiermee is de introductie van keuzedelen in beroepsopleidingen vanaf 2016 een feit. In het wetsvoorstel zijn de volgende laatste aanpassingen opgenomen:

- Het bevat de slaag-/zakregeling voor keuzedelen.
- Studenten kunnen kiezen voor gekoppelde en niet-gekoppelde keuzedelen.
- Bedrijven kunnen met keuzedelen inspelen op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.
- Mbo-scholen kunnen persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming aanbieden.

Op www.ihks.nl vindt u een presentatie met daarin de laatste aanpassingen in het wetsvoorstel (ambassadeursbijeenkomst 14 oktober). Daarnaast zijn de facts&figures keuzedelen aangepast. Hier vindt u ook een presentatie die u kunt gebruiken om uw collega’s te informeren. Lees meer…

 

Workshops in december
In december biedt het servicepunt de volgende gratis workshops aan. Schrijf u nu in!
8 december - workshop Evaluatiegegevens van examens en wat nu?
14 december - workshop Assessor
Lees meer over de workshops en mogelijkheden.

 

Consequenties van uitstel rekenen in vo en mbo
Op 22 oktober hebben de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer de consequenties van de aangenomen moties over rekenen op een rijtje gezet. Een flitsbericht van Steunpunt Taal en Rekenen mbo heeft meer helderheid gegeven over de manier waarop scholen vanaf nu met de diplomering moeten omgaan. Op de website van het steunpunt vindt u meer informatie en een servicedocument over de consequenties van deze brief.

Het cijfer voor rekenen telt voor zowel mbo als vo nog niet mee, maar komt wel op de cijferlijst c.q. resultatenlijst. Voor mbo-4, vmbo kb, gl, tl en havo geldt dit vanaf schooljaar 2015-2016. Voor mbo-niveau 1, 2 en 3 en voor vmbo-bb geldt dit vanaf schooljaar 2016-2017. Alleen in het vwo telt rekenen wel mee voor diplomering in dit schooljaar. Lees meer…

 

Meer nieuwsbrieven...