Nieuwsbrief examinering mbo

3 september 2015

Editie 31
 
 
 

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
0348-75 36 30
examineringmbo@mbodiensten.nl

 

We zijn er weer
Het nieuwe studiejaar is voor iedereen begonnen. Ook wij hebben inmiddels de draad weer opgepakt. In de zomer zaten we niet stil: de plannen voor de komende periode zijn in grote lijnen rond, de eerste afspraken zijn gemaakt en een aantal vernieuwingen en aanpassingen zijn of worden doorgevoerd. Nu we weer op volle sterkte zijn, kunt u weer volop gebruik maken van onze diensten. We wensen iedereen een prettig studiejaar waarin we samen blijven werken aan de verbetering van de examenkwaliteit.

 

Vooruitkijken: waar werkt het servicepunt aan?
Het servicepunt werkt aan een update van de FAQ, die we na validering door de Onderwijsinspectie op de site plaatsen. Ook de BET’s (Beschrijvingen van Examentaken) nemen we onder handen, zodat het gebruiksgemak wordt vergroot. Nieuwe publicaties zijn in de maak en de website ondergaat weer een aantal aanpassingen. Ook binnen de Procesarchitectuur Examinering voeren we een aantal aanpassingen/verbeteringen door op basis van input van medewerkers van scholen. Meer informatie volgt later.

 

Publicatie ‘Vaststellen van exameninstrumenten’
Het servicepunt heeft naar aanleiding van een leg-uit-bijeenkomst een publicatie gemaakt over het vaststellen van exameninstrumenten. In deze publicatie vindt u een stappenplan voor het vaststellen van exameninstrumenten. En komende de volgende onderwerpen aan bod: Wat is gepaste grondigheid? Hoe houdt u zicht op de kwaliteit van ingekochte examens? Hoe gaat u om met wijzigingen aanbrengen in examens? Lees meer...

 

Tip: interessante publicaties/blogs over examinering
Er zijn vele interessante publicaties en blogs over examinering. Het Servicepunt examinering licht er een aantal voor u uit. Ze staan inmiddels in twee overzichten op de website. Ook de eigen publicaties van het servicepunt staan inmiddels overzichtelijk weergegeven.

 

Inspectie hanteert nieuwe normering voor examenkwaliteit
In de Staatscourant is een regeling van de minister van OCW van 10 juli 2015 verschenen, waarin de normering bij het inspectietoezicht op de examens in het mbo wordt gewijzigd. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. De normering gebeurde eerder in drie stappen: een normering per indicator, per standaard en voor de totale examenkwaliteit van een opleiding. De normering per indicator is er nu uitgehaald. Per standaard spreekt de Inspectie van het Onderwijs een oordeel uit op een tweepuntsschaal: voldoende-onvoldoende. Hierbij zijn indicatoren en portretten indicerend en richtinggevend. Lees meer... 

 

Conceptkaderexamens voor entreeopleidingen opgeleverd
De werkgroep Examinering van het platform Entree heeft voor alle profielen van de entreeopleidingen kaderexamens ontwikkeld. Het kaderexamen per profiel bestaat uit een proeve van bekwaamheid. De proeve wordt afgenomen in de (gesimuleerde) beroepspraktijk. Om te zorgen voor aansluiting bij de concrete context wordt gewerkt met (deel)opdrachten. Al naar gelang de beroepspraktijksituatie kiest een roc voor een specifieke opdracht. Lees meer...

 

Herhaalde oproep themabijeenkomst inkoop van examens
Op donderdagochtend 17 september verzorgt het servicepunt een themabijeenkomst over inkoop van examens. De bijeenkomst vindt plaats bij de MBO Raad in Woerden. De conclusies en aanbevelingen uit het onafhankelijke onderzoek over de ervaringen met ingekochte examens staan centraal. Wilt u deelnemen aan deze themabijeenkomst? Stuur dan voor 7 september een e-mail naar examineringmbo@mbodiensten.nl.

 

Conferentie ‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’
Op 6 november is het weer zover. Dan organiseert het Servicepunt examinering mbo een conferentie. Ditmaal met als onderwerp ‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’ Naast de gebruikelijke bijdrage met workshops is er een markt met examenleveranciers. Ook deze keer hebben we een aansprekende ‘keynote speaker’ gestrikt. Noteer de datum alvast in uw agenda!

 

Wet educatie en beroepsonderwijs
Sinds 1996 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) de centrale wet voor de mbo-sector. Deze wet wordt regelmatig bijgesteld als er wetten zijn aangenomen die leiden tot aanpassingen in de WEB. Een voorbeeld van zo'n wet is de Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs, die op 1 augustus 2015 in werking is getreden. De wijzigingen in de WEB als gevolg van deze wet zijn nu in de tekst van de wet verwerkt.

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...