Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Kaders, regels en achtergrondinformatie
Op deze pagina vindt u alle actuele en relevante informatie over Leven Lang Leren en het erkennen van leer- en werkervaring van het ministerie van OCW. Het betreft hier onder andere wettelijke kaders en brieven van de minister. Daarnaast vindt u hier het deelprojectplan ‘Validering leerresultaten’.

Ministerie van OCW
Voortgangsrapportage Leven Lang Leren - 20 september 2016
Deze brief belicht de voortgang en actuele ontwikkelingen rondom de verschillende maatregelen die het kabinet neemt om een Leven Lang Leren te stimuleren. Deze brief sluit daarmee aan op de voortgangsrapportage Leven Lang Leren 2015 van 26 oktober 2015.

Kamerbrief over voortgang Leven Lang Leren - 26 oktober 2015
Een leven lang leren is voor het kabinet de komende jaren een speerpunt.
Om de leercultuur in Nederland te versterken heeft het kabinet vorig jaar, in de brief over een Leven Lang Leren, drie verschillende actielijnen met bijbehorende maatregelen gepresenteerd.
In bijlage I informeren Minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer op 26 oktober 2015 over de voortgang in 2015 van Leven Lang Leren.

De officiële wijziging van het EVC stelsel zoals gepubliceerd in de Staatscourant.
De beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2015, nr. MBO/769554, houdende wijziging van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 in verband met het wijzigen van de wijze waarop EVC-verklaringen worden afgegeven.

Overige relevante documenten

Afspraken van de Stichting van de Arbeid en de overheid (OCW, SZW, EZ) over validering van verworven competenties:
Afspraken die zijn vastgelegd in een convenant op een bijeenkomst van 22 maart 2016.

Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een Leven Lang Leren
Met dit convenant leggen convenantpartners afspraken vast voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 over het stimuleren van het systeem van validering van eerder verworven competenties, het valideren van eerder verworven competenties in de arbeidsmarktroute en de kwaliteitsborging van het valideren van eerder verworven competenties.

Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk - december 2016
Het verlenen van vrijstellingen op basis van aangetoonde leer- en werkervaringen is een eerste stap in de weg naar flexibel maatwerk. Veel instellingen zijn huiverig om vrijstellingen te verlenen uit angst dit niet goed te doen. In het volgende artikel geeft ook de inspectie een reactie op dit onderwerp.

Validering: de arbeidsroute en de onderwijsroute / 0-meting - oktober 2015
Een onderzoek naar de ervaringen met de verbinding tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van wat hierbij speelt en welke aandachtspunten er zijn.

Visie van de MBO Raad op een leven lang ontwikkelen
Door technologische ontwikkelingen veranderen banen in het middensegment van de arbeidsmarkt. Nieuwe komen erbij terwijl andere juist verdwijnen. Lange arbeidsrelaties maken plaats voor kortere. De ontwikkeling houdt dus niet op als u als beginnend beroepsbeoefenaar (starter) de arbeidsmarkt betreedt. De MBO Raad heeft in een position paper zijn visie op een leven lang ontwikkelen beschreven.

Advies SER 'Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan'
Volgens de Sociaal Economische-Raad (SER) moet het in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk. Daarom pleit de SER voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur. De raad adviseert onderwijsinstellingen en de overheid maatwerk te organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen: het moet beter aansluiten bij de situatie van werkenden.

Resultaten advies commissie vraagfinanciering mbo (commissie Sap)
De commissie vraagfinanciering mbo kreeg als opdracht advies uit te brengen aan de minister van OCW over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren. De resultaten staan in het rapport 'Doorleren werkt'.

Deelprojectplan 'Validering leerresultaten'
In het deelprojectplan 'Validering leerresultaten' staan onder andere de activiteiten beschreven voor het deelproject ‘Validering leerresultaten’. Deelprojectplan 'Validering leerresultaten' (download pdf)