Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Handreikingen

Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren met als doel een formeel diploma te behalen, volgt de onderwijsroute. Daarvoor neemt hij contact op met een (mbo)school. De onderwijsroute bestaat uit:
- het valideren van leer- en werkervaring;
- vrijstelling geven van onderwijs en/of examinering;
- organiseren van maatwerk en het afgeven van een diploma.

Hieronder vindt u handreikingen die u ondersteunen bij het vormgeven van de onderwijsroute binnen uw school. Mist u handreikingen? Laat het ons weten via examineringmbo@mbodiensten.nl

Valideren
Valideren is het onderzoeken, beoordelen en vaststellen van iemands kennis en vaardigheden op basis van een vooraf vastgestelde standaard. Binnen de onderwijsroute mbo is de standaard een mbo-diploma. De validering is een taak van de school.

Handreikingen:
- Toolbox validering: instrumenten om leer- en werkervaring inzichtelijk te maken.
- Overzicht certificaten en diploma’s: voorbeelden die aangeboden kunnen worden ter validering.

Vrijstellingen
Als is vastgesteld wat iemands kennis en vaardigheden zijn ten aanzien van de standaard wordt er een beslissing genomen of de kandidaat vrijstelling(en) krijgt voor onderwijs en/of examinering. Het bevoegd gezag van een school (College van bestuur of de directeur) kan beslissen of de student minder of geen onderwijs hoeft te volgen ter voorbereiding op het af te leggen examen (vrijstelling van onderwijs). De examencommissie van een school kan beslissen of een kandidaat al heeft voldaan aan - een deel van - de diploma-eisen en daarom bepaalde examen(s) hiervoor niet meer hoeft af te leggen (vrijstelling van examinering).

Handreikingen:
- Handreiking Verzilvering van ervaringscertificaten: een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen.
- Checklist beoordelen ervaringscertificaten voor examencommissies

Maatwerk
Op basis van de vrijstellingen van onderwijs en examinering wordt bepaald welke onderdelen van de standaard nog nodig zijn om een diploma te behalen.