Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Erkennen leer- en werkervaring: maatwerk voor volwassenen
Mensen die door werk of studie veel kennis en ervaring hebben opgedaan en dit kunnen aantonen kunnen deze leer- en werkervaringen laten valideren en erkennen. Voor het erkennen van leer- en werkervaringen zijn er twee routes: de onderwijsroute (route 2) en arbeidsmarktroute (route 1).

Onderwijsroute – Het behalen van een mbo-diploma
Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren met als doel een formeel diploma te behalen, volgt dan de onderwijsroute. Daarvoor neemt hij contact op met een (mbo)school. Het Servicepunt examinering mbo ondersteunt mbo-scholen bij het vormgeven van haar beleid rondom valideren van leer- en werkervaring.

Arbeidsmarktroute – Erkennen van kennis en vaardigheden

De arbeidsmarktroute is bedoeld voor mensen die loopbaanstappen op de arbeidsmarkt willen zetten, maar niet per se een vervolgopleiding en een diploma willen behalen. Voor vragen over de arbeidsmarktroute kunt u contact opnemen met het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute blijft een verbinding mogelijk. Als een werknemer bijvoorbeeld in de arbeidsmarktroute een Ervaringscertificaat heeft behaald en op een later moment alsnog besluit een mbo-diploma te behalen, kan de school op basis van het Ervaringscertificaat vrijstellingen verlenen voor onderwijs of examens.

Servicepunt examinering mbo
Vanaf 1 januari 2016 ondersteunt het Servicepunt examinering mbo in opdracht van OCW voor twee jaar scholen op het gebied van het valideren van leer- en werkervaringen. Denk hierbij aan onderwerpen als EVC-procedures en–methodieken, andere valideringsinstrumenten, het vertalen van de resultaten van validering naar het verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering en naar maatwerktrajecten. Op deze website vindt u handreikingen voor het vormgeven van de onderwijsroute.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben, neemt dan contact op via examineringmbo@mbodiensten.nl.