Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Ministerie van OCW

Hier vindt u de wettelijke kaders en regels en voor de (beroepsgerichte) examinering relevante brieven van de minister


Actuele wet- en regelgeving
Wetsvoorstel examencommissies mbo - 1 februari 2016 (ga naar site)
Examen en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB – (ga naar site)
Regeling modeldiploma mbo – (ga naar site)
Regeling standaarden examenkwaliteit mbo – (ga naar site)
Wet Educatie en Beroepsonderwijs - (ga naar site)

Wijzigingen wet- en regelgeving
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving die zijn opgenomen in de actuele wet- en regelgeving:
Wijziging Regeling modeldiploma mbo, de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012 en andere regelingen i.v.m. herziening kwalificatiestructuur mbo – 7 juni 2016 – (ga naar site)
Wijziging WEB over keuzedelen - 14 oktober 2015 (download pdf)
Wijziging van de Regeling standaarden examenkwaliteit - 20 juli 2015 (ga naar site)
Wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met een gewijzigde inwerkingtredingdatum – 31 december 2012 (ga naar site)
Wijziging examen- en kwalificatiebesluit WEB - 23 april 2012 (download pdf)
Wijziging examen- en kwalificatiebesluit WEB - 11 november 2011 (download pdf)

Loopbaan en burgerschap

Documenten

 • Examenagenda mbo 2015 - 2020 (download pdf)
 • Memorie van antwoord over kwalificatiestructuur met keuzedelen - 28 september 2015 (download pdf)
 • Kamerbrief over een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap - 12 september 2015 (download pdf)
 • Kamerbrief over addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 - 22 september 2014 (download pdf)
 • Kamerbrief over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs - 2 juni 2014 (download pdf)
 • Beantwoording Kamervragen over exameneis Nederlands bij Engelstalige mbo-opleidingen - 24 maart 2014 (download pdf)
 • Voortgang herziening kwalificatiestructuur - 6 september 2013 (download pdf)
 • Professionalisering van examenfunctionarissen - 20 december 2012 (download pdf)
 • Update uitvoeringskalender MBO Actieplan Focus op vakmanschap - 21 september 2012 (download brief)
 • Antwoorden schriftelijk overleg over wijziging regelgeving in verband met examinering referentieniveaus vo en mbo - 2 juli 2012 (download brief)
 • Beantwoording kamervragen Van Dijk (SP) inzake problemen in het mbo - 10 april 2012 (download brief)
 • Wet- en regelgeving examinering en diploma’s mbo - 9 janauri 2012 (download brief)
 • Kwaliteit van het mbo-onderwijs - 28 november 2011 (download brief)
 • Reactie op brief Onderwijsraad betreffende het advies ‘Een diploma van waarde’ - 18 maart 2011 (download brief)

Professionalisering (examenfunctionarissen)

 • Bestuursakkoord MBO Raad en OCW 2011-2015 (download pdf)
 • Brief invulling regeling bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel in het mbo - 23 maart 2012 (download pdf)
 • Bijlage 2 Resultaten en monitoring van Bestuursakkoord 2011-2015 MBO Raad en OCW (download pdf)