Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Servicepunt examinering mbo
examineringmbo@mbodiensten.nl
0348-75 36 30
06-4673 5418 
(op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
Houttuinlaan 6
3447GM Woerden

Workshops

Ook komend schooljaar biedt het Servicepunt Examinering mbo weer gratis workshops over examinering in het mbo aan. De workshops zijn bedoeld voor iedereen met een taak bij examineren in het mbo.

Voor wie?
Iedere workshop kent een specifieke doelgroep. Op die manier sluiten de workshops beter aan op de wensen van de deelnemers. Zo zijn er workshops voor (decentrale en centrale) examencommissieleden, stafmedewerkers examinering, assessoren, BPV-begeleiders, praktijkopleiders en betrokkenen bij validering/vaststellen van exameninstrumenten.
U gaat zelf aan de slag, in de workshops doet u inspiratie op en krijgt u handreikingen. Ook leert u van deelnemers van andere scholen.

Locatie
De workshops duren 4 tot 7 uur en vinden plaats in Woerden.

Aanmelden
Het workshopsaanbod staat hieronder weergegeven op chronologische volgorde. U schrijft zich in voor een workshop via een link die u aantreft ná elke beschrijving van een workshop.
Let op: U kunt alleen inschrijven op het aanbod in 2016. Inschrijven op het aanbod in 2017 wordt in het najaar 2016 opengesteld. Dit wordt t.z.t. in onze nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
Aan een workshop kunnen (in principe) maximaal twee deelnemers per mbo-school deelnemen. Mocht u met meer collega's aanwezig willen zijn dan kunt u dit aangeven bij het servicepunt. Kort voor de start van de workshop bekijkt de organisatie of er toch nog plekken beschikbaar zijn.

Kosten
Deelname aan een workshop is gratis. Komt u niet en laat u dat ons niet twee weken voor aanvang van de workshop weten, dan brengen wij u € 50 in rekening. Een vervanger sturen kan natuurlijk altijd.

Tip
Wilt u bij uw examencommissie of onderwijsteam een specifiek aspect van de examinering onder de aandacht brengen? Nodig het servicepunt dan uit voor het verzorgen van een interactieve presentatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshopaanbod 2017:

Workshop ‘Inrichting en uitvoering van audits t.b.v. verbetering examenkwaliteit’
Doelgroep: Examenfunctionarissen, kwaliteitszorg medewerkers, leden examencommissies en andere betrokkenen bij de kwaliteit van examens)
Datum: vrijdag 27 januari 2017 (9.30 – 16.30 uur)
Verzorgd door: IVA Onderwijs

Doel van de bijeenkomst is samen zicht te krijgen op de inrichting en uitvoering van audits ten behoeve van de verbetering van de examenkwaliteit. Naast aandacht voor wet- en regelgeving wordt ingegaan op verschillende soorten audits. Ook worden handreikingen gegeven over het verzamelen van data en hoe deze data beter benut kunnen worden. Op basis van inspirerende voorbeelden wordt vervolgens aan de slag gegaan met passende maatregelen m.b.t. uitvoering en verbetermogelijkheden van audits in de eigen instelling. Voorgenomen acties worden opgenomen in een activiteitenplan en een mogelijk stappenplan dat past bij de eigen instelling.
Klik hier om u in te schrijven voor de workshop 'Inrichting en uitvoering van audits t.b.v. verbetering examenkwaliteit'. 

Workshop ‘Het jaarverslag als start- en eindpunt voor de examencommissie’
Doelgroep: Leden examencommissies
Datum: dinsdag 14 februari 2017( 9.30 – 13.00 uur)
Verzorgd door: Cito

In deze workshop kijken we al vooruit naar de rol van de examencommissie onder de nieuwe WEB. Daarin ligt de rol van de examencommissie niet meer bij de uitvoering van de examens. De examencommissie heeft als twee hoofdtaken:
- Beslissen over individuele zaken van studenten;
- Kwaliteit van de examinering borgen.
Het jaarverslag moet van beide taken een samenvatting bevatten. Vanuit de inhoud van het jaarverslag kijken we ook terug naar de acties die door het jaar ondernomen moeten worden. Focus op het eindproduct, het jaarverslag, maakt dat de examencommissie planmatig de juiste dingen kan doen. Dit geeft voor de commissie zelf en voor de andere betrokkenen in de examenorganisatie helderheid.
Klik hier om u in te schrijven voor de workshop 'Het jaarverslag als start- en eindpunt voor de examencommissie'.

Workshop ‘Vaststellen van de examenresultaten’
Doelgroep: Leden examencommissies
Datum: vrijdag 10 maart 2017 (9.30 – 13.00 uur)
Verzorgd door: Cito

Zijn de cijfers in het cijfersysteem waarop de diplomering is gebaseerd betrouwbaar? Dan gaat het proces van diplomeren soepeler. Deze stap van het vaststellen van de resultaten door de examencommissie verdient daarom extra aandacht.
In deze workshop gaan we de stappen na die aan vaststelling van de cijfers voorafgaan. Waaronder een controle op de afname en analyse van de resultaten. Hiervoor is deskundigheid en ervaring nodig, een goede procedure en systematisch werken.
Klik hier om u in te schrijven voor de workshop 'Vaststellen van de examenresultaten'.

Verdiepende workshop ‘Wakend oog van de examencommissie: Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk’
Doelgroep: Leden examencommissies
Datum: vrijdag 24 maart 2017 (9.30 – 13.00 uur)
Verzorgd door: CINOP

Stel. Uw opleiding kiest er vanuit haar visie duidelijk voor dat er geëxamineerd (blijft) worden in de praktijk. De beoordelaars zijn geschoold, de procesafspraken zijn helder en er zijn goede beoordelaarsinstructies.
Maar… verloopt de examinering nu daadwerkelijk volgens de in- en externe kwaliteitseisen? Een belangrijke vraag die je als lid van de examencommissie zou willen beantwoorden en die niet enkel beantwoord kan worden door een examenafname bij te wonen.
Tijdens deze workshop werken we een casus uit, met als opbrengst een mooi overzicht van mogelijkheden om als examencommissie informatie te verzamelen over een examenafname, de afname te evalueren en het proces bij te stellen.
Klik hier om u in te schrijven voor de workshop 'Wakend oog van de examencommissie: Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk'

Workshop ‘Kennisdeling examencommissies; de eigen vragen in beeld’
Doelgroep: Leden van de examencommissie
Datum: woensdag 12 april 2017 (9.30 – 13.00 uur)
Verzorgd door: Bureau ICE
(verplaatste workshop, oude datum was 18 januari 2017)

In deze workshop zoomen we in op een aantal best practices vanuit het examenproces en de sturing die een examencommissie hierbij heeft. Een aantal essentiële thema's (borging examinering BPV, professionaliteit betrokkenen, uitvoeren steekproeven, inzet exameninstrumenten, externe validering, etc.) komen daarbij aan bod. De deelnemers dienen voor de workshop eigen leervragen en best practices in op basis waarvan de kennisdeling concreet wordt ingericht.
Klik hier om u in te schrijven voor de workshop 'Kennisdeling examencommissies; de eigen vragen in beeld'.